uc max

  1. Piz Xờ-Mác

    Tìm các Zc để Uc, Ulr hoặc Uc+Ulr đạt cực đại

    Mạch RLC theo thứ tự đó, L thuần cảm, C thay đổi. Tìm các Zc để Uc, Ulr hoặc Uc+Ulr đạt cực đại. Các Zc này cùng hay khác giá trị và giá trị của nó là bao nhiêu?
Top