tổng hợp dao động

 1. Rosemary Pham

  Khi li độ của dao động của $x_{1}=\sqrt{6}$ cm đang giảm thì li độ của dao động x3 là

  Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình là x, x, x3. Biết dao động tổng hợp của hai thành phần bất kì có ba dạng: $x_{12}=6\cos \left(\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(cm\right),x_{23}=6\cos \left(\pi t+\dfrac{2\pi }{3}\right)\left(cm\right)...
 2. Hades

  Giá trị của A có thể là

  Một vật thực hiện một dao động điều hòa $x=A\cos \left(2\pi t +\varphi\right) $ là kết quả tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động ${x_{1}}=12\cos \left(2\pi t+\varphi _1 \right)$ cm và ${x_{2}}={A_{2}}\cos \left(2\pi t + \varphi _2\right)$ cm. Khi...
 3. NTH 52

  Chuyên đề tổng hợp dao động của thầy Phan Anh Nguyên(kèm đáp án) 2015-01-02

  [Tổng hợp dao động] Chuyên đề đặc sắc đến từ thầy Phan Anh Nguyên. Tài liệu này có đáp án.
 4. proboyhinhvip

  Giá trị lớn nhất của $\Delta t$ gần giá trị nào nhất sau đây:

  Cho 2 chất điểm A, B dao động điều hòa với phương dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox có vị trí cân bằng xem như trùng nhau tại O. Phương trình dao động của 2 chất điểm lần lượt là: $\begin{align} & {{x}_{1}}=A\cos \left( 6\pi t-\dfrac{\pi }{4} \right) \\ & {{x}_{2}}=A\cos...
 5. H

  Giá trị $\varphi_1$ là

  Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có dạng như sau $x_1=\sqrt{3}\cos\left(4t+\varphi_1\right) cm$, $x_2=2\cos\left(4t+\varphi_2\right) cm$ (t tính bằng giây). Với $0 \le \varphi_1-\varphi_2 \le \pi $. Biết phương trình dao động tổng hợp...
 6. D

  Thông tin nào không đúng?

  Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, với các phương trình:$x_1=A_1\cos\omega t$ và $x_2=A_2\cos\left(\omega t +\varphi _2-\dfrac{\pi }{6}\right)$. Thông tin nào là không đúng? $\varphi _2=\dfrac{\pi }{2}$ $\varphi _2=\dfrac{2\pi }{3}$ Biên độ dao động...
Top