thuyết tương đối hẹp

  1. ๖ۣۜßřεαќ ๖ۣۜΘΰя

    Phần trăm sai số do tính động năng theo công thức cổ điển so với tính theo thuyết tương đối hẹp là:

    Một êlectron chuyển động với tốc độ 0,8c (c là tốc độ ánh sáng). Sai số phần trăm do tính động năng theo công thức cổ điển so với tính theo thuyết tương đối hẹp là: 80% 80,8% 19.2% 130,2%
Top