thế năng lúc đó tăng hay giảm

  1. M

    Thế năng của hệ (Điện tích - Điện trường) tăng hay giảm? Điện tích chuyển động về phía điện thế nào?

    Một điện tích âm đang chuyển động theo hướng của điện trường đồng nhất. Hỏi: Thế năng của hệ (điện tích - điện trường) tăng hay giảm? Điện tích đó đang chuyển động về phía điện thế cao hay thấp?
  2. mpmikisg

    Thế năng CLLX tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

    Một CLLX dao động điều hoà, lúc t = 0 pha dao động là $\dfrac{\pi }{4}$. Sau đó vào thời điểm t, khi động năng con lắc giảm $\dfrac{1}{2}$ lần (so với lúc t = 0) thì thế năng của nó lúc đó tăng hay giảm đi bao nhiêu lần ? giảm 2 lần tăng 1,5 lần tăng 2 lần giảm $\dfrac{2}{3}$ lần
Top