nhiệt hạch

  1. N

    Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân heli

    Cho phản ứng nhiệt hạch tổng hợp hai hạt nhân doteri D + D -$\Rightarrow$ He + n Hạt nhân heli trong sản phẩm co độ hụt khối là 8,286 $10^{-3} u$ . Năng lương liên kết riêng của hạt nhân heli này là : 1,93MeV 5,15MeV 2,57MeV 7,72MeV
Top