không dãn

  1. G

    Đề thi hsg vật lý 11

    Bài 1 : dùng một đầu dây nhẹ, không dãn nói với quả cầu nhỏ và cuốn hết dây vào ống trụ để quả cầu tiếp xúc với ống. Biết bán kính của ống là R. Giả sử tại thời điểm ban đầu cung cấp cho quả cầu vận tốc v theo phương bán kính ống để dây bung ra khỏi ống trụ, sau khoảng thời gian t, sợi dây buông...
Top