hệ số công suất

 1. D

  Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất:

  Đặt điện áp $u=U_{o}\cos \left(\omega t+\varphi \right)$ ($U_{o}$ không đổi,$\omega $ thay đổi được) vào đoạn mạch AB gồm C mắc nối tiếp với cuộn dây cảm thuần L và điện trở R theo thứ tự lần lượt. Vôn kế $V_{1}$ mắc vào hai đầu cuộn cảm L, vôn kế $V_{2}$ mắc vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở...
 2. Long kudo

  Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào?

  Đoạn mạch AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, trong đoạn mạch AM có một cuộc cảm thuần độ tự cảm L mắc nối tiếp với một điện trở thuần R, trong đoạn mạch MB có một điện trở thuần 4R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị...
 3. trương vĩnh long

  Hệ số công suất của mạch điện

  Mạch điện nối tiếp gồm cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L, mắc nối tiếp với điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi tần số dòng điện xoay chiều là f thì điện áp hai đâu mạch trễ pha so với điện áp hai đầu cuộn dây một góc π/6. Tìm hệ số công suất của mạch điện: 1/2 0,6 3/4 √3/2
 4. T

  Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là

  Xét một mạch điện gồm một động cơ điện ghép nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U= 100V thì mạch có hệ số công suất là 0,9. Lúc này động cơ hoạt động bình thường với hiệu suất 80% và hệ số công...
 5. xuanhoang281

  f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại:

  Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp có các giá trị : hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch điện U, R, L, C không đổi; Giá trị của tần số f thay đổi được. Khi f=f1 và f= 3f1 thì hệ số công suất như nhau và bằng $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng...
 6. hoankuty

  Tìm hệ số công suất của đoạn mạch khi $f=f_{c}$?

  Đặt điện áp xoay chiều $u=100\sqrt{2}\cos \left(2\pi ft\right)\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết rằng khi $f=f_{1}$ thì mạch nhận $U_{C}=U_{C_{1}}$ ; $U_{L}=U_{L_{1}}$ và $\cos \varphi =\cos \varphi _{1}$ . Khi $f=f_{2}$ thì mạch nhận...
 7. Xuân Thành

  L biến thiên Xác định hệ số công suất lúc đầu

  Đặt điện áp xoay chiều $u=U\cos \left(\omega t\right)\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R, tụ điện C và cuộn dây thuần L có độ tự cảm thay đổi mắc nối tiếp theo thứ tự , M là điểm nằm giữa tụ điện và cuộn dây. Khi R=R0, điều chỉnh L đến L1 thì hiệu điện thế giữa hai đầu dây cực...
 8. highhigh

  Hệ số công suất của cuộn dây không thể bằng

  Một cuộn dây mắc nối tiếp với một điện trở thuần khác 0. Nếu mắc đoạn mạch vào điện áp một chiều không đổi 24V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,4A. Nếu mắc vào điện áp xoay chiều 100V-5Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây bằng 1A. Hệ số công suất của cuộn dây không thể bằng 0,4 0 0,5 0,6
 9. letienhuy96

  Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ

  Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 200V. Biết rằng công suất của động cơ 5,61kW và hệ số công suất bằng 0,85. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là ? 42,4A 30A 10A 15A
 10. H

  Hệ số công suất của đoạn mạch

  Một đoạn mạch gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 200V thì điện áp trên cuộn dây và tụ điện là 100$\sqrt{3}$V và 100V. Hệ số công suất của đoạn mạch $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ $\dfrac{1}{2}$ $0$ $1$
 11. D

  f biến thiên Xác định hệ số công suất mạch ứng với $ { \omega }_{1}; { \omega }_{2}$:

  Cho mạch điện $AB$ gồm 2 đoạn mạch $AM$ nối tiếp $MB$. Trong đoạn mạch $AM$ gồm một điện trở $R$ nối tiếp với một tụ có điện dung $C$. $MB$ có cuộn dây có độ tự cảm $L$ và $r$. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos\left(\omega t\right)V$. Biết ${U}_{AM}$ vuông pha với...
 12. C

  Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi nối tắt tụ $\ C$

  Đặt điện áp $\ u=U\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right) \left(V\right)$vào hai đầu đoạn mạch $\ R, L, C$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ $\ C$ thì điệp áp hai đầu điện trở $\ R$ tăng lên gấp 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha với nhau. Hệ số công suất của mạch...
 13. inconsolable

  f biến thiên Hệ số công suất của mạch là:

  Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, biết $L=CR^2$. U ổn định. Tần số biến thiên. Khi tần số là $50\pi $rad/s và $200\pi $rad/s thì hệ số công suất của mạch là như nhau. Hệ số công suất của mạch là: $\dfrac{8}{17}$ $\dfrac{2}{\sqrt{13}}$ $\dfrac{3}{\sqrt{11}}$...
 14. P

  Công suất tiêu thụ trên đoạn AB gần với giá trị nào nhất?

  Một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, đoạn MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu...
 15. A

  L biến thiên Hệ số công suất của mạch AB khi $L=L_{1}$ là

  Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ C, tụ điện có dung kháng gấp 3 lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu mạch MB khi cuộn cảm có giá trị $L_{1}$ và $L_{2}$ tương ứng là $U_{1}$ và...
 16. H

  f biến thiên Hãy xác định hệ số công suất của đoạn mạch

  Cho mạch điện RLC, cuộn cảm có điện trở thuần r. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng $u=125\cos100\pi.t$, $\omega$ thay đổi được. Đoạn mạch AM gồm R và C, đoạn mạch MB chứa cuộn dây. Biết $u_AM$ vuông pha với $u_MB$ và r=R. Với hai giá trị của tần số góc là $\omega_1=100\pi$ và $\omega_2=...
 17. huynhcashin

  Hệ số công suất của đoạn mạch RC là

  Đặt điện áp xoay chiều $u=U\cos\omega t\left(V\right)$ luôn ổn định lần lượt vào hai đầu điện trở R , tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng là 0,6(A); 0,8(A). Nếu đặt điện áp xoay chiều đó vào hai đầu đoạn mạch gồm hai phần tử R và C nói trên mắc nối tiếp thì...
 18. Gem

  Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và đoạn mạch

  Cho đoạn mạch gồm R, cuộn dây D và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 hiệu điện thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng là 64V. Hiệu điện thế hiệu dụng của các phần tử trong đoạn mạch lần lượt là $U_{R}=16V$,$U_{D}=16V$, $U_{C}=64V$ . Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và...
 19. inconsolable

  Hệ số công suất của đoạn mạch là

  Đoạn mạch RLC có cuộn dây thuần cảm với $CR^2<2L$;điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch là $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$. Tần số góc thay đổi . Khi $\omega =\omega _{L}$ thì điện áp trên cuộn cảm L đạt cực đại bằng $\dfrac{41U}{10}$. Hệ số công suất của đoạn mạch là 0.6 $\dfrac{1}{\sqrt{15}}$...
 20. D

  R biến thiên Hệ số công suất đoạn mạch AB?

  Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB: đoạn mạch AM là biến trở $R$ có giá trị thay đổi từ $0\rightarrow \infty $, đoạn mạch MB gồm cuộn dây không thuần cảm $\left(r=40 \Omega ;L=\dfrac{3}{5\pi }H\right)$ và tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-3}}{8\pi }$F. Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB...
Top