hai nguồn cùng pha

  1. C

    Tại thời điểm t, vận tốc dao động phần tử tại A là 12cm/s thì vận tốc dao động phần tử tại B là

    Trên mặt thoáng của chất lỏng tại hai điểm A, B có hai nguồn dao động cùng pha với tần số f=20Hz, tốc độ truyền sống trên mặt nước là 120 cm/s. Coi biên độ sóng của nguồn khi truyền đi không đổi. Gọi I là trung điểm AB. Lấy hai điểm C và D thuộc AB lần lượt cách I các khoảng 0,5cm và 2cm. Tại...
Top