giao thoa

 1. Văn Long

  Số điểm cực đại cực tiểu trên đường vuông góc với 2 nguồn tại I.

  Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = 2cos(40pit) (uA và uB tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 30 cm/s. I là điểm trên đoạn thẳng nối hai nguồn cách trung...
 2. H

  Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với I là bao nhiêu

  Hai nguồn kết hợp A và B trên mặt chất lỏng dao động theo phương trình : $u_{A} = a\cos\left(100\pi t\right); u_{B} = b\cos\left(100\pi t\right)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. I la trung điểm của AB. M là điểm nằm trên đoạn AI, N là điểm nằm trên đoạn BI. Biết IM = 5 cm và IN =...
 3. hang49

  Giá trị li độ của N là:

  Có hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt nước, cùng pha, cùng biên độ, tần số dao động f = 10 Hz. Biết $\lambda $ =12 cm. Gọi O là trung điểm của AB, trên OA có hai điểm M, N cách O lần lượt 1 cmvà 4 cm. Tại thời điểm t (s) M có li độ - 6 cm thì tại thời điểm t + 0,05 (s) N có li độ: $-2\sqrt{3}$...
 4. Xuân Thành

  Số vân sáng quan sát được

  Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời 3 tia bức xạ đơn sắc có $\lambda_1=0.4 \mu m$ , $\lambda_2=0.6 \mu m$, $\lambda_3=0.72 \mu m$, Trên màn , trong khoảng giữa hai vân sáng giống màu vân trung tâm, nếu hai bức xạ trùng nhau tính là một thì số vân sáng quan...
 5. tranlehaiquan

  Bước sóng có giá trị ?

  Thực hiện giao thao ánh sáng với 2 bức xạ thấy được có bước sóng $\lambda$1=0.64 ($\mu $ m) : $\lambda$2. Trên màng hứng các vân giao thoa , giữa 2 vân gần nhau nhất cùng màu vân trung tâm đếm được 11 vấn sáng , trong đó số vân sáng bức xạ $\lambda$2 và $\lambda$ 1 lệch nhau 3 vân , bước sóng...
Top