electron

  1. Xuân Thành

    Tốc độ của electron đến B gần giá trị nào

    Chiếu hai bức xạ có bước sóng 0.555 um và 0.377 um vào tấm kim loại có giới hạn quang điện $\lambda _{0}$, thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron có độ lớn gấp đôi nhau. Chỉ chiếu bức xạ 0.555 um tách chùm electron có vận tốc cực đại cho nó bay từ A đến B trong điện trường đều...
Top