động năng giảm

  1. mpmikisg

    Thế năng CLLX tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

    Một CLLX dao động điều hoà, lúc t = 0 pha dao động là $\dfrac{\pi }{4}$. Sau đó vào thời điểm t, khi động năng con lắc giảm $\dfrac{1}{2}$ lần (so với lúc t = 0) thì thế năng của nó lúc đó tăng hay giảm đi bao nhiêu lần ? giảm 2 lần tăng 1,5 lần tăng 2 lần giảm $\dfrac{2}{3}$ lần
Top