điện trở trong

  1. vuhaiquan_11b3

    Tính suất điện động và điện trở trong của mỗi nguồn điện.

    Cho mạch điện như hình vẽ. Ba nguồn điện giống nhau, mỗi cái có suất điện động e và điện trở trong r. $R_1 = 3 W, R_2=6W$, bình điện phân chứa dung dịch $CuSO_4$ với cực dương bằng đồng và có điện trở $R_p =0,5W$. Sau một thời gian điện phân 386 giây, người ta thấy khối lượng của bản cực làm...
Top