điện áp tức thời

 1. L

  Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s

  Đặt giữa hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dùng không đổi và tần số f = 50 Hz. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại và bằng 120 V. Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t +$\dfrac{1}{300}$ s. Biết rằng...
 2. L

  Lệch pha Độ lệch pha giữa điện áp hai đầu AN so với điện áp hai đầu MB

  Cho mạch điện AB gồm có AM chứa điện trở thuần R, MN chứa cuộn dây L có điện trở r, NB chứa tụ điện C. Biết $u_{AB}=U_0 \cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{6}\right)$ và $u_{MN}=U_0 \cos \left(\omega t + \dfrac{\pi }{3}\right)$. Tìm độ lệch pha giữa điện áp hai đầu AN so với điện áp hai đầu MB...
 3. L

  C biến thiên Chọn hệ thức đúng...

  Cho đoạn mạch AB gồm AM chứa điện trở thuần, MN chứa cuộn cảm thuần L, NB chứa tụ điện C có điện dung thay đổi được. Điện áp $u_{AB}=U_0 \cos \omega t$. Điều chỉnh điện dung C để điện áp trên tụ đạt cực đại, khi đó điện áp tức thời cực đại trên R là 12a. Biết khi điện áp hai đầu mạch là 16a...
 4. T

  C biến thiên Công suất tiêu thụ trên toàn mạch khi đó bằng

  Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Biết đoạn AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được, đoạn mạch MB chỉ có cuộn dây. Đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có biểu thức rồi điều chỉnh tụ điện có điện dung thì mạch xảy ra cộng...
Top