cường độ hiệu dụng

  1. inconsolable

    C biến thiên Tính R

    Cho mạch điện gồm 1 cuộn dây, điện trở R và tụ điện C biến thiên nối tiếp nhau. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch $u=160\cos{\left(\omega t+\dfrac{\pi }{6}\right)}$. Khi $C=C_0$ thì cường độ hiệu dụng đạt giá trị max=$\sqrt{2}$ và biểu thức giữa 2 đầu cuộn dây là $u_1=80\cos{\left(\omega t+\dfrac{\pi...
  2. N

    Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng

    Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi , tần số f vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường dộ diệu dụng của dòng điện qua mạch bằng I. Nếu tăng tần số của ddienj áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng ? $I\sqrt{2}$ $2I$ $\dfrac{I}{2}$ $I$
Top