cùng một giá trị

  1. Alitutu

    Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AB bằng

    Cho đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm các phần tử theo thứ tự điện trở R, tụ điện C và cuộn cảm. Điểm M nằm giữa R và C, điểm N nằm giữa C và cuộn cảm. Khi đặt vào hai đầu mạch một điện áp có biểu thức $u=120\sqrt{2}\cos\left(100\pi {t}\right)V$ thì thấy điện...
Top