chiết suất

  1. N

    Chiết suất của ánh sáng đỏ vơi lăng kính xấp xỉ

    Chiếu 1 tia sáng trắng vào mặt bên của lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều sao cho tia tím có góc lêch cực tiểu . Chiết suất của lăng kính đối với tia tím là $\sqrt{3}$ . Để tia đỏ có góc lệch cực tiểu thì góc tới giảm 5 độ . Tìm chiết suất của lăng kính đổi với tia đỏ : 1,38 1,45 1,73 1,64
Top