cảm kháng

  1. tkvatliphothong

    Cảm kháng đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất?

    Đặt điện áp xoay chiều có gía trị hiệu dụng $U=90\sqrt{5}\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch $AB$ gồm điện trở $R$, cuộn cảm thuần $L$ ($L$ thay đổi được) và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Khi $Z_L=Z_{L_1}$ hoặc $Z_L=Z_{L_2}$ thì điện áp hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị và bằng...
Top