bình điện phân

  1. vuhaiquan_11b3

    Để bình điện phân thu được là 3g trong 1h thì khi thay $R_1 = R_5$ bằng bao nhiêu?

    Cho $E= 12V, r = 1 \Omega, R_1= R_2 = R_3 = R_p = 3\Omega$. Biết $R_p$ là bình điện phân đựng dd CuSO4, cực dương là Cu. Để bình điện phân thu được là 1g trong 1h thì khi thay $R_1 = R_5$ bằng bao nhiêu?
  2. H

    Bài tập - Dòng điện trong chất điện phân

    Bài 1: Mạ đồng một tấm sắt có $ S=200cm^2$ trong dung dịch $ CuSO_4$ có anot bằng đồng với I=10A trong thời gian $ t=2^h 40^m 50^s $ . Tìm bề dày của lớp đồng bám vào tấm sắt. Cho $D_{Cu}=8,9g/cm^3,A=64,n=2 $. ĐS: $0,18mm$ Bài 2: Phản ứng ÔXY và sự hydro tạo thành nước (tính theo kmol) xảy ra...
Top