biên độ dao động tổng hợp

  1. T

    Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động là

    Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ $A_{1} = 6 \left(cm\right)$ và trễ hơn dao động tổng hợp một góc $\dfrac{\pi }{2}$ . Ở một thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng 6 (cm) thì dao động tổng hợp có li độ 9 (cm) . Biên độ...
  2. mpmikisg

    Tìm biên tổng hợp của 3 DĐĐH

    Một vật thực hiện đồng thời 3 DĐĐH cùng phương cùng tần số có phương trình lần lượt là $x_{1} = A_{1}\cos \left(\omega t + \dfrac{\pi }{2} \right)$ cm, $x_{2} = A_{2}\cos \left(\omega t\right)$ cm, $x_{3} = A_{3}\cos \left(\omega t - \dfrac{\pi }{2}\right)$ cm. Tại thời điểm $t_{1}$...
Top