bản mặt song song

  1. V

    Tìm giá trị của k

    Giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500nm bằng khe yong, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ hai khe đến màn là D, ta đc hệ vân giao thoa với vân sáng trung tâm tại O. Đặt thêm 1 bản song song dày $2\mu m$, chiết suất đối với ánh sáng đon sắc đó là 1,5 trước khe S1 thì cả hệ vân...
  2. Dương Thanh Trúc

    Tính chiết suất của khối thủy tinh

    Một tấm thủy tinh phẳng dày 1cm, chiết suất n, hai mặt song song với nhau được đặt trên một gương phẳng. Trên mặt tấm thủy tinh có một điểm sáng S và một vết đen A cách nhau SA = 1,4 cm. Một ngươi nhìn vào vết A theo phương làm với mặt thủy tinh góc 30o thì thấy A che khuất ảnh của S. Tính chiết...
Top