Giá trị hiệu dụng của dòng điện là

Bài toán
Một dòng điện chạy qua một điện trở thuần biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Trong một phần ba chu kỳ cường độ dòng điện không đổi và bằng 1A, trong hai phần ba chu kỳ còn lại cường độ dòng điện không đổi và bằng -2A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện là:
A. 1A
B. 3A
C. $\sqrt{2}$A
D. $\sqrt{3}$A
 
Last edited:
Bài toán
Một dòng điện chạy qua một điện trở thuần biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Trong một phần ba chu kỳ cường độ dòng điện không đổi và bằng 1A, trong hai phần ba chu kỳ còn lại cường độ dòng điện không đổi và bằng -2A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện là:
A. 1A
B. 3A
C. $\sqrt{2}$A
D. $\sqrt{3}$A
Lời giải
Ta có: $Q_1=R.i_1^2.t_1=R.\dfrac{T}{3}$ và $Q_2=R.i_2^2.t_2=R.4.\dfrac{2T}{3}=R.\dfrac{8T}{3}$
Mà $Q=Q_1 + Q_2 = RI^2T =3RT\Rightarrow I=\sqrt{3}$. Từ đó chọn D.
 
Bài toán
Một dòng điện chạy qua một điện trở thuần biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Trong một phần ba chu kỳ cường độ dòng điện không đổi và bằng 1A, trong hai phần ba chu kỳ còn lại cường độ dòng điện không đổi và bằng -2A. Giá trị hiệu dụng của dòng điện là:
A. 1A
B. 3A
C. $\sqrt{2}$A
D. $\sqrt{3}$A
Lời giải
Ta có: $Q_1=R.i_1^2.t_1=R.\dfrac{T}{3}$ và $Q_2=R.i_2^2.t_2=R.4.\dfrac{2T}{3}=R.\dfrac{8T}{3}$
Mà $Q=Q_1 + Q_2 = RI^2T =3RT\Rightarrow I=\sqrt{3}$. Từ đó chọn D.
Nếu đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hỏi là viết biểu thức dòng điện của mạch thì nó có dạng thế nào hả thầy Tân và anh Đạt?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
ĐỗĐạiHọc2015 Điện áp hiệu dụng hai đầu AM là 400V, giá trị U là. Bài tập Điện xoay chiều 6
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Lúc này điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện có giá trị lần lượt là? Bài tập Điện xoay chiều 7
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn MB đạt cực đại, giá trị đó bằng? Bài tập Điện xoay chiều 10
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
xuanhoang281 f biến thiên Khi f có giá trị nào sau đây thì hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị cực đại: Bài tập Điện xoay chiều 2
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân C biến thiên Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 4
please help L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Xác định giá trị hiệu dụng dòng điện trong mạch? Bài tập Điện xoay chiều 4
isaacnewtontp C biến thiên Giá trị cực đại của tổng điện áp hiệu dụng $(U_{AM} + U_{MB})$ là Bài tập Điện xoay chiều 11
21653781 Hiệu điện thế cực đại Uo và hiệu điện thế tức thời uAB có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi f= 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty MPĐ Hỏi giá trị hiệu dụng lớn nhất ở $2$ đầu cuộn cảm trong cả quá trình là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Xác định giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 3
apple13197 Cường độ hiệu dụng I có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 4
little_cry96 C biến thiên Hiệu số giữa $U_2-U_1$ có giá trị gần nhất là? Bài tập Điện xoay chiều 2
0 Giữ nguyên tần số,tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp đến giá trị $U_{2}$ thì chỉ số vô Bài tập Điện xoay chiều 5
cuonghp96 Để động cơ chạy đúng công suất định mức thì U có giá trị hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
datanhlg f biến thiên Dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng cực đại là $I_{M}$ và có dạng? Bài tập Điện xoay chiều 1
B Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần có thể nhận giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
T Điện áp hiệu dụng U của hai đầu đoạn mạch gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
D C biến thiên Điện áp hiệu dụng U giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 16
D C biến thiên Điện áp hiệu dụng $U_1$ có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 3
H Taị thời điểm $t=\dfrac{1}{150}$ s thì hiệu điện thế trên tụ có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
L L biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện có giá trị gần với giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 4
tkvatliphothong Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 24
Gem Khi mạch thứ cấp hở, hiệu điện thế hiệu dụng giữa 2 đầu của cuộn thứ cấp nhận giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 0
missyou1946 Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu mạch điện có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
P f biến thiên Giá trị cực đại của hiệu điện thế hai đầu tụ điện là? Bài tập Điện xoay chiều 7
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
San Bằng Tất Cả L biến thiên Hiệu số $\varphi _{1}-\varphi _{2}$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
K Giá trị của hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
huynhcashin C biến thiên Điều chỉnh C để hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuôn dây cực đại thì giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 3
tien dung Giá trị hiệu dụng của dòng điện trong 1T Bài tập Điện xoay chiều 10
tkvatliphothong Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top