Cường độ hiệu dụng trong mạch khi đó là

Bài toán
Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R=60 $\Omega $, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A và dòng điện tức thời trong mạch chậm pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp tức thời 2 đầu đoạn mạch. Cường độ hiệu dụng trong mạch khi đó là:
A. 2$\sqrt{2}$
B. $\sqrt{2}$
C. 4
D. 2
 
Bài toán
Nối 2 cực của máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R=60 $\Omega $, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A và dòng điện tức thời trong mạch chậm pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch. Khi roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp tức thời 2 đầu đoạn mạch. Cường độ hiệu dụng trong mạch khi đó là:
A. 2$\sqrt{2}$
B. $\sqrt{2}$
C. 4
D. 2
Lời giải

Gọi a, b lần lượt là cảm kháng của cuộn dây, dung kháng của tụ điện; U là điện áp hiệu dụng của điện áp khi roto quay với tốc độ n vòng/phút

* Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút:
+ Dòng điện tức thời trong mạch chậm pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch
$\tan \dfrac{-\pi }{4}=\dfrac{a-b}{R} \Rightarrow b-a = 60 \Omega $
+ $I=1A \Rightarrow 1= \dfrac{U}{Z_{1}}=\dfrac{U}{\sqrt{R_{2}+ \left(b-a\right)^{2}}}$
Thay $b-a=60\Omega \Rightarrow U=120\sqrt{2}V $​
* Khi roto quay với tốc độ 2n vòng / phút thì $Z_{L^{'}}-2a; Z_{L^{'}}=\dfrac{b}{2} $ và $U^{'}=2U=240\sqrt{2}V$
+ Dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp tức thời 2 đầu đoạn mạch
$Z_{L^{'}}=Z_{C^{'}} \Rightarrow 2a=\dfrac{b}{2} \Rightarrow b=4a$​
Thay vào $b-a=60\Omega \Rightarrow 2a=120\Omega ; \dfrac{b}{2}=40\Omega $​
+ Khi đó $I^{'}=\dfrac{U}{Z^{'}}=\dfrac{240\sqrt{2}}{\sqrt{60^{2}+\left(60-60\right)^{2}}}=4A$​
$\Rightarrow$ Chọn C.
 
Lời giải

Gọi a, b lần lượt là cảm kháng của cuộn dây, dung kháng của tụ điện; U là điện áp hiệu dụng của điện áp khi roto quay với tốc độ n vòng/phút

* Khi roto quay với tốc độ n vòng/phút:
+ Dòng điện tức thời trong mạch chậm pha $\dfrac{\pi }{4}$ so với điện áp tức thời giữa 2 đầu đoạn mạch
$\tan \dfrac{-\pi }{4}=\dfrac{a-b}{R} \Rightarrow b-a = 60 \Omega $
+ $I=1A \Rightarrow 1= \dfrac{U}{Z_{1}}=\dfrac{U}{\sqrt{R_{2}+ \left(b-a\right)^{2}}}$
Thay $b-a=60\Omega \Rightarrow U=120\sqrt{2}V $​
* Khi roto quay với tốc độ 2n vòng / phút thì $Z_{L^{'}}-2a; Z_{L^{'}}=\dfrac{b}{2} $ và $U^{'}=2U=240\sqrt{2}V$
+ Dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp tức thời 2 đầu đoạn mạch
$Z_{L^{'}}=Z_{C^{'}} \Rightarrow 2a=\dfrac{b}{2} \Rightarrow b=4a$​
Thay vào $b-a=60\Omega \Rightarrow 2a=120\Omega ; \dfrac{b}{2}=40\Omega $​
+ Khi đó $I^{'}=\dfrac{U}{Z^{'}}=\dfrac{240\sqrt{2}}{\sqrt{60^{2}+\left(60-60\right)^{2}}}=4A$​
$\Rightarrow$ Chọn C.
Phải là a-b=60 chứ bạn?
Điện áp tức thời sớm pha hơn dòng điện
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hhoangle Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
T Cường độ hiệu dụng dòng qua mạch bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
T MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
L Tìm cường độ hiệu dụng cực đại ? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Nếu mắc nối tiếp thêm tụ có điện dung $C$ sao cho $2LC\omega ^{2}=1$ thì cường độ hiệu dụng là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
N f biến thiên Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại thì tần số w bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 4
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua động cơ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 4
T Cường độ hiệu dụng qua cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
T Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của mỗi pha của động cơ là Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn Tức thời Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch không thể là? Bài tập Điện xoay chiều 1
Luhan Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp bằng? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
dhdhn Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại thì roto phải quay với tốc độ? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện này là. Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Khi f= 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
H Cường độ hiệu dụng trong mạch xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 1
Kate Spencer Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc hiệu điện thế trên vào mạch chứa P và Q mắc nối tiếp Bài tập Điện xoay chiều 1
0 MBA Cường độ hiệu dụng trong mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 1
apple13197 Cường độ hiệu dụng I có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 4
X Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
O Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 9
O Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đó là Bài tập Điện xoay chiều 3
highhigh Gía trị hiệu dụng của cường độ dòng điện qua tụ $C$ là Bài tập Điện xoay chiều 0
anh yêu em Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 5
chinhanh9 Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Duy Khôi Cường độ dòng điện hiệu dụng là: Bài tập Điện xoay chiều 2
haninso Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì cường độ Bài tập Điện xoay chiều 1
D MPĐ Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tải nối với hai dây pha còn lại là? Bài tập Điện xoay chiều 1
superstar Hỏi nếu thay dây chì có đường kính $d_2$=2mm thì dây mới chịu được cường độ dòng điện hiệu dụng tối Bài tập Điện xoay chiều 3
letienhuy96 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 2
Gem Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là Bài tập Điện xoay chiều 1
inconsolable Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng /phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là? Bài tập Điện xoay chiều 3
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
A Điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 2
inconsolable Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 Cường độ hiệu dụng qua mạch là Bài tập Điện xoay chiều 12
M Lệch pha Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch khi đó là... Bài tập Điện xoay chiều 2
vat_ly_oi Trong các loại amphe kế sau, loại nào k đo dc cường độ dòng điện hiệu dụng của dòng điện xoay chiều? Bài tập Điện xoay chiều 4
D Truyền tải điện Muốn hiệu suất tải điện là 95% cần giảm cường độ dòng điện trên dây tải đi Bài tập Điện xoay chiều 3
phonglx MBA Tính hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 10
H Tính điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
Đ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là Bài tập Điện xoay chiều 2
lvcat Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu động cơ và cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top