Tức thời Tỉ số $\dfrac{R}{\omega L}$ gần với giá trị nào nhất sau đây?

Bài toán
Đặt cùng điện áp xoay chiều $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào 3 đoạn mạch $\left(1\right), \left(2\right), \left(3\right)$ lần lượt chứa một phần tử là điện trở thuần $R$, tụ điện có điện dung $C$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$. Khi cường độ dòng điện trong mạch $\left(1\right)$ và $\left(2\right)$ bằng nhau thì cường độ dòng điện trong mạch $\left(3\right)$ là $I$. Khi cường độ dòng điện trong mạch $\left(1\right)$ và $\left(3\right)$ bằng nhau thì cường độ dòng điện trong mạch $\left(2\right)$ là $2I$. Biết $\omega RC=\sqrt{3}$ . Tỉ số $\dfrac{R}{\omega L}$ gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. $1,14$
B. $1,25$
C. $1,56$
D. $1,92$
 
Bài toán
Đặt cùng điện áp xoay chiều $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào 3 đoạn mạch $\left(1\right), \left(2\right), \left(3\right)$ lần lượt chứa một phần tử là điện trở thuần $R$, tụ điện có điện dung $C$ và cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L$. Khi cường độ dòng điện trong mạch $\left(1\right)$ và $\left(2\right)$ bằng nhau thì cường độ dòng điện trong mạch $\left(3\right)$ là $I$. Khi cường độ dòng điện trong mạch $\left(1\right)$ và $\left(3\right)$ bằng nhau thì cường độ dòng điện trong mạch $\left(2\right)$ là $2I$. Biết $\omega RC=\sqrt{3}$ . Tỉ số $\dfrac{R}{\omega L}$ gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. $1,14$
B. $1,25$
C. $1,56$
D. $1,92$
Lời giải

Dòng điện trong các mạch lần lượt là:
(1) $\dfrac{U_{0}.\cos \left(\omega t\right)}{R}$
(2) $\dfrac{U_{0.\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{2}\right)}}{R}$
$\Leftrightarrow$ $\dfrac{-\sqrt{3}.U_{0}.\sin \omega t}{R}$ . Vì $\omega RC=\sqrt{3}$
(3) $\dfrac{U_{0}.\sin \omega t}{Z_{L}}$
-Tại thời điểm $t_{1}$ :
I(1)=I(2) $\Leftrightarrow$ $\cos \left(\omega t_{1}-\dfrac{\pi }{3}\right)=0$
,$\Leftrightarrow$ $\omega t_{1}=\dfrac{5\pi }{6}$ . Khi đó I(3)=I nên
$I=\dfrac{U_{0}}{2Z_{L}}$
-Tại thời điểm $t_{2}$ :
I(2)=2I nên $\dfrac{-\sqrt{3}U_{0}\sin \omega t_{2}}{R}=2I$
$\Leftrightarrow$ $\dfrac{-\sqrt{3}.U_{0}.\sin \omega t_{2}}{R}=\dfrac{U_{0}}{Z_{L}}$ (a)
I(1)=I(3) nên
$\dfrac{U_{0}\cos \omega t_{2}}{R}=\dfrac{U_{0}\sin \omega t_{2}}{Z_{L}}$ (b)
Từ (a) và (b) $\Rightarrow$ $-\sqrt{3}\sin ^{2}\omega t_{2}=\cos \omega t_{2}$
$\Rightarrow$ $\cos \omega t_{2}=-0.75$
$\Rightarrow$ $\sin \omega t_{2}=-0.66$
$\Rightarrow$ $\dfrac{R}{\omega L}=\left(-0.66\right).-\sqrt{3}=1.1456$
$\Rightarrow$ Đáp án A.
-NX: Bài giải mang đậm chất biến đổi toán học thuần túy ! Ít tư duy vật lý :P
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
I Tỉ số $\dfrac{R}{Z_C}$ xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 1
NTH 52 L biến thiên Tỉ số $\dfrac{U_L}{U_C}$ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 4
NTH 52 R biến thiên Tỉ số $\dfrac{P_{Rmax}}{P_{max}}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
D L biến thiên Tỉ số $\dfrac{U_{Lmax}}{U_{Cmax}}$là Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tính tỉ số $\dfrac{Z_C}{Z_L}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
HuyGooner R biến thiên Tỉ số $\dfrac{P_2}{P_1}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
N C biến thiên Tính tỉ số $\dfrac{I_1}{I_2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N R biến thiên Tỉ số $\dfrac{cos\varphi 1}{cos\varphi 2}$ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
L Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là Bài tập Điện xoay chiều 3
T Xác định tỉ số hđt hiệu dụng giữa hai đầu mạch và giữa hai đầu cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP Truyền tải điện Tỉ số máy biến áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
H f biến thiên Tỉ số $\frac{ L}{C}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
GS.Xoăn f biến thiên Tỉ số L/C bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Tỉ số giữa $\frac{\omega_3}{\omega_o}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa 2 đầu điện áp sinh công âm và điện áp sinh công dương là. Bài tập Điện xoay chiều 0
Uchiha Sasuke98 L biến thiên Tỉ số $\frac{U_{L}}{U_{C}}$ có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 15
kyubi0310 Truyền tải điện Tỉ số của máy hạ áp Bài tập Điện xoay chiều 3
NTH 52 Lệch pha Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng là? Bài tập Điện xoay chiều 1
P Tỉ số $\frac{P2}{P1}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Kate Spencer C biến thiên Tỉ số $\frac{R}{Z_{L}}$ của đoạn mạch xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
cuonghp96 L biến thiên Tỉ số giữa hai điện áp Bài tập Điện xoay chiều 3
nevervforget Tỉ số hệ số công suất của đoạn PM và MQ trước khi nối tắt là Bài tập Điện xoay chiều 3
Mai Bò Tỉ số R/ZL của đoạn mạch?? Bài tập Điện xoay chiều 2
datanhlg MPĐ Máy hạ áp có tỉ số hạ áp là? Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tỉ số P$_{2}$/P$_{1}$ Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính tỉ số các giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng trong hai trường hợp trên Bài tập Điện xoay chiều 2
haninso Tỉ số giữa thời gian sáng và tắt của đèn trong một chu kì dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
T "Tỉ số tốc độ giữa hai thời điểm có gia tốc triệt tiêu là" Bài tập Điện xoay chiều 1
tkvatliphothong MBA Tỉ số vòng dây là Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Tỉ số giữa thời gian đèn sáng và thời gian đèn tắt trong 1 chu kì là Bài tập Điện xoay chiều 3
missyou1946 Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong 1 chu kì của dòng diện bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
missyou1946 Tỉ số thời đèn thời gian đèn sáng và đèn tắt trong 30 phút là Bài tập Điện xoay chiều 2
Alitutu MBA Tỉ số giữa số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tìm tỉ số công suất! Bài tập Điện xoay chiều 2
O Cần dùng máy hạ áp với tỉ số như thế nào? Bài tập Điện xoay chiều 7
Gem Tỉ số giữa hệ số công suất của cuộn dây và đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
T Tỉ số $\frac{U_{1}}{U_{2}}$ là bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 1
S f biến thiên Tỉ số giữa $U_cmax$ và $U_c$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Truyền tải điện Ở máy hạ thế tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp là: Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter Tỉ số công suất khi $R$ thay đổi ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ L biến thiên Tỉ số $P_{1}/P_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 4
C L biến thiên Tỉ số hệ số tự cảm của cuộn dây 1 và 2 là: Bài tập Điện xoay chiều 1
A Tỉ số giữa điện trở thuần và cảm kháng của cuộn sơ cấp là bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 3
lvcat Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt. Bài tập Điện xoay chiều 7
ferollsan MBA Tỉ số giữa điện áp hiệu dụng của cuộn thứ cấp so với cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top