Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây

Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi vào đoạn mạch $RLC$ nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây?
A. Độ tự cảm $L$
B. Điện dung $C$
C. Tần số $f$
D. Điện trở thuần $R$
 
Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi vào đoạn mạch $RLC$ nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây?
A. Độ tự cảm $L$
B. Điện dung $C$
C. Tần số $f$
D. Điện trở thuần $R$
Lời giải
Khi cộng hưởng $Z_L=Z_C \Rightarrow $ chỉnh $L,C,\omega $. Chọn D.
 

Quảng cáo

Top