Lý 10 về chuyển động có lực cản

Bài toán
Một mô hình tàu thủy $m=0.5\ \text{kg}$ được va chạm truyền vận tốc. $v_0=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Khi chuyển động tàu chịu lực cản có độ lớn tỉ lệ với vận tốc là $F=0.5v$. Tìm quãng đường tàu đi được cho tới khi:
a) vận tốc giảm 1 nửa
B) tàu dừng lại
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một mô hình tàu thủy $m=0.5\ \text{kg}$ được va chạm truyền vận tốc. $v_0=10 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Khi chuyển động tàu chịu lực cản có độ lớn tỉ lệ với vận tốc là $F=0.5v$. Tìm quãng đường tàu đi được cho tới khi:
a) vận tốc giảm 1 nửa
B) tàu dừng lại
Lời giải
a. Áp dụng công thức: $F_{cản trungbình}s=\dfrac{m}{2}\left({v_2}^2-{v_1}^2\right)$. Với $F_{cảntrungbình}=0,5v_{trungbình}=0,5.7,5=3,25N$
$ \Rightarrow s=5m$
b. Tương tự $s'=10m$
 

Quảng cáo

Top