Khoảng thời gian min để 2 vật cùng li độ

Bài toán
Hai chất điểm chuyển động điều hoà trên 1 đường thẳng với $f_1=3hz$ $f_2=6hz$ và biết lúc đầu 2 vật xuất phát từ vị trí li độ $A/2$ . Tìm $t_{min}$ để 2 vật cùng li độ
(Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thầy Vinh toàn bá đạo ko ..... TT)
 
kankykt3 đã viết:
Bài toán
Hai chất điểm chuyển động điều hoà trên 1 đường thẳng với $f_1=3hz$ $f_2=6hz$ và biết lúc đầu 2 vật xuất phát từ vị trí li độ $A/2$ . Tìm $t_{min}$ để 2 vật cùng li độ
(Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thầy Vinh toàn bá đạo ko ..... TT)
Giải
Xét 4 trường hợp:
TH1: Thời điểm ban đầu, cả 2 vật đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều dương Ox
$$\begin{aligned}
& {{x}_{1}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right),{{x}_{2}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right) \\
& {{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)=\left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)=-\left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)+0\pi \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& {{t}_{\min }}=0s \\
& {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{27}s \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{27}s \\
\end{aligned}$$
TH2: Thời điểm ban đầu, cả 2 vật đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều âm Ox
$$\begin{aligned}
& {{x}_{1}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right),{{x}_{2}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right) \\
& {{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)=\left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)+0\pi \\
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)=-\left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& {{t}_{\min }}=0s \\
& {{t}_{\min }}=\dfrac{2}{27}s \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow {{t}_{\min }}=\dfrac{2}{27}s \\
\end{aligned}$$
TH3: Thời điểm ban đầu, vật 1 đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều âm Ox, vật 2 đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều dương Ox.
$$\begin{aligned}
&{{x}_{1}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right),{{x}_{2}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right) \\
& {{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)=\left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)=-\left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& {{t}_{\min }}=\dfrac{4}{9}s \\
& {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{9}s \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{9}s \\
\end{aligned}$$
TH4: Thời điểm ban đầu, vật 2 đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều âm Ox, vật 1 đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều dương Ox.
$$\begin{aligned}
&{{x}_{1}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right),{{x}_{2}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right) \\
& {{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)=\left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)=-\left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& {{t}_{\min }}=\dfrac{2}{9}s \\
& {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{9}s \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{9}s \\
\end{aligned}$$
Tóm lại,
$${{t}_{\min }}=\dfrac{1}{27}s.$$
 
Last edited:
kankykt3 đã viết:
Bài toán
Hai chất điểm chuyển động điều hoà trên 1 đường thẳng với $f_1=3hz$ $f_2=6hz$ và biết lúc đầu 2 vật xuất phát từ vị trí li độ $A/2$ . Tìm $t_{min}$ để 2 vật cùng li độ
(Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thầy Vinh toàn bá đạo ko ..... TT)
Hãy cẩn thận với những ngôn từ như thế này.
 
Lil.Tee đã viết:
Giải
Xét 4 trường hợp:
TH1: Thời điểm ban đầu, cả 2 vật đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều dương Ox
$$\begin{aligned}
& {{x}_{1}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right),{{x}_{2}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right) \\
& {{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)=\left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)=-\left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)+0\pi \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& {{t}_{\min }}=0s \\
& {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{27}s \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{27}s \\
\end{aligned}$$
TH2: Thời điểm ban đầu, cả 2 vật đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều âm Ox
$$\begin{aligned}
& {{x}_{1}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right),{{x}_{2}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right) \\
& {{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)=\left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)+0\pi \\
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)=-\left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& {{t}_{\min }}=0s \\
& {{t}_{\min }}=\dfrac{2}{27}s \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow {{t}_{\min }}=\dfrac{2}{27}s \\
\end{aligned}$$
TH3: Thời điểm ban đầu, vật 1 đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều âm Ox, vật 2 đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều dương Ox.
$$\begin{aligned}
&{{x}_{1}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right),{{x}_{2}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right) \\
& {{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)=\left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)=-\left( 2\pi {{f}_{1}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& {{t}_{\min }}=\dfrac{4}{9}s \\
& {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{9}s \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{9}s \\
\end{aligned}$$
TH4: Thời điểm ban đầu, vật 2 đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều âm Ox, vật 1 đi qua vị trí $x_o=\dfrac{A}{2}$ theo chiều dương Ox.
$$\begin{aligned}
&{{x}_{1}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right),{{x}_{2}}=A\cos \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right) \\
& {{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)=\left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
& \left( 2\pi {{f}_{2}}t+\dfrac{\pi }{3} \right)=-\left( 2\pi {{f}_{1}}t-\dfrac{\pi }{3} \right)+2\pi \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow \left[ \begin{aligned}
& {{t}_{\min }}=\dfrac{2}{9}s \\
& {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{9}s \\
\end{aligned} \right.\Leftrightarrow {{t}_{\min }}=\dfrac{1}{9}s \\
\end{aligned}$$
Tóm lại,
$${{t}_{\min }}=\dfrac{1}{27}s.$$
Thank anh nhiều ... @@ ... em không nghĩ la 1 phút đủ làm 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 như thế này
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lil.Tee đã viết:
Thực ra kĩ năng tính toán tốt sẽ làm được thôi.
Anh thích khác người tí ấy mà :))
Hix anh giỏi quá ..... anh ơi anh có yahoo không .... em còn nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hơi khó ... mà 4rum bắt phải pos từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1 ... hix hix ... không có time ln ... em mn thỉnh giao anh ... cho em xin với anh oi >"<
 
kankykt3 đã viết:
Hix anh giỏi quá ..... anh ơi anh có yahoo không .... em còn nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 hơi khó ... mà 4rum bắt phải pos từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1 ... hix hix ... không có time ln ... em mn thỉnh giao anh ... cho em xin với anh oi >"<
Yahoo anh là liltee_tm
Anh ít lên yahoo lắm em ạ. Em học cách post đi, dần đần sẽ quen thôi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
T Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là : Bài tập Dao động cơ 21
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
H Khoảng thời gian vật đi từ t = 0 đến độ cao cực đại lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 3
L Hỏi khoảng thời gian giữa 2 lần 2 chất điểm ngang qua nhau là bao lâu? Bài tập Dao động cơ 1
L Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Nước cuốn trôi một khoảng thời gian ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Khoảng thời gian từ lúc bật điện trường đến thời điểm con lắc dừng lại lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 con lắc cùng qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
SunShine 98 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
T Khoảng thời gian ly độ của 2 vật trái dấu nhau là ? Bài tập Dao động cơ 6
iori198 Khoảng thời gian từ khi vật B bị tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí ban đầu là? Bài tập Dao động cơ 3
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
Quang Tuấn Khoảng thời gian ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 2
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
blackberry9320 Khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng Bài tập Dao động cơ 3
M Các khoảng thời gian đặc biệt trong dao động cơ??? Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng thời gian ngắn nhất để hai chất điểm có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 10
A Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần công suất tức thời của lực đàn hồi bằng 0 là Bài tập Dao động cơ 2
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
V Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa 2 lần chúng ngang nhau là Bài tập Dao động cơ 4
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để đi quãng đường đó là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
A Khoảng thời gian lò xò bị dãn trong 1 chu kì có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa khoảng thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5s kể từ khi thả vật là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
please help Khoảng thời gian $v\geq \dfrac{\pi }{4}v_{TB}$? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
N Khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm v= - $\omega x$ lần thứ 2015 là Bài tập Dao động cơ 2
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Khoảng thời gian trong một chu kỳ để lò xo giãn một lượng nhỏ hơn $2\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 0
C Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó bằng Bài tập Dao động cơ 12
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top