Chọn câu trả lời sai

Câu hỏi
Đặc điểm của các sóng trong thang sóng điện từ:
A. Đều là sóng ngang.
B. Đều không mang điện tích, không bị lệch hướng trong điện trường và từ trường.
C. Đều có lưỡng tính sóng-hạt. Tính chất sóng được đặc trưng bởi bước sóng lamda và tính chất hạt được đặc trưng bởi năng lượng photon và khối lượng m.
D. Đều truyền được trong chân không hay không khí với cùng vận tốc.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top