Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng

Bài toán
Một sóng truyền thẳng từ điểm O tạo ra bước sóng bằng 10 cm. Xét 3 điểm A, B, C cùng phía so với O trên cùng phương truyền sóng lần lượt cách O 5 cm, 8 cm, 25 cm. Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
 
Bài toán
Một sóng truyền thẳng từ điểm O tạo ra bước sóng bằng 10 cm. Xét 3 điểm A, B, C cùng phía so với O trên cùng phương truyền sóng lần lượt cách O 5 cm, 8 cm, 25 cm. Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Lời giải
crop_116568014_IXCipk.jpg
Thấy :A và C cùng pha.
$\varphi _{A}-\varphi _{B}=\dfrac{2\pi \left(d_{2}-d_{1}\right)}{\lambda }=\dfrac{3\pi }{5}\rightarrow x_{\left(A\rightarrow B\right)}=\dfrac{3\lambda }{10}$

Nhìn hình, thấy có 3 điểm thỏa mãn. Ta chọn A.
 
Lời giải
View attachment 1186 Thấy :A và C cùng pha.
$\varphi _{A}-\varphi _{B}=\dfrac{2\pi \left(d_{2}-d_{1}\right)}{\lambda }=\dfrac{3\pi }{5}\rightarrow x_{\left(A\rightarrow B\right)}=\dfrac{3\lambda }{10}$
Nhìn hình, thấy có 3 điểm thỏa mãn. Ta chọn A.
Bài toán
Một sóng truyền thẳng từ điểm O tạo ra bước sóng bằng 10 cm. Xét 3 điểm A, B, C cùng phía so với O trên cùng phương truyền sóng lần lượt cách O 5 cm, 8 cm, 25 cm. Xác định trên đoạn BC những điểm mà khi A lên độ cao cực đại thì những điểm đó qua vị trí cân bằng
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Một cách giải khác:
Lời giải

Độ lệch pha của điểm A và điểm B $\dfrac{3\pi }{5}$
Độ lệch pha của điểm A và điểm C $4 \pi $
Khi A lên độ cao cực đại những điểm nằm trên BC và đi qua VTCB là những số $k$ nguyên thỏa mãn:
$$\dfrac{3\pi }{5} \leq \dfrac{\pi }{2}+ k \pi \leq 4\pi $$
Có 3 $k$ thỏa mãn
Chọn A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
C Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
luxubuhl Xác định số điểm cực đại, cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn AB Bài tập Sóng cơ 6
jeremy turner Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên Ox mà nghe được âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Xác định số điểm dao động với biên độ 3cm trên đường tròn đường kính AB Bài tập Sóng cơ 6
missyou1946 Xác định số điểm trên AB dao động với biên độ bằng 2$\sqrt{3}$ mm? Bài tập Sóng cơ 2
Tungthanhphan Xác định số đường cực đại trên AC Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định tần số của sóng dừng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
S Xác định M, N nằm trên đường cực đại hay cực tiểu số mấy? Bài tập Sóng cơ 3
otdo95 Xác định khoảng cách giữa hai điểm trên dây dao động với biên độ 2mm và dao động ngược pha là? Bài tập Sóng cơ 3
V Xác định li độ của điểm N cách một điểm bụng 51cm ở thời điểm trên? Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định khoảng cách ngắn nhất AM với M dao động cực đại và nằm trên đường tròn đường kính AB. Bài tập Sóng cơ 4
T Xác định biên độ dao động của bụng và số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 4
H Xác định số điểm trên đoạn $MN$ dao động cùng pha với nguồn $B$ Bài tập Sóng cơ 2
B Xác định tần số, tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Xác định số đường cực đại lớn nhất có thể trên đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 5
D Bài toán xác định điểm cực đại trên đường tròn thỏa mãn yêu cầu cho trước. Bài tập Sóng cơ 1
T Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên $Ox$ nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 2
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
minhquang99 Xác định vị trí của điểm khi lan truyền sóng Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
Văn Long Lập công thức xác định khoảng cách từ O đến Mh Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 4
Trần Văn Tình Xác định số điểm dao động với biên độ A khác biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Xác định khoảng cách nhỏ nhất tới trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
Quyết Tâm Học Hãy xác định góc ABM ? Bài tập Sóng cơ 3
surynnd1 Xác định biên độ sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
A Xác định độ lệch pha của một điểm nhưng tại hai thời điểm cách nhau 0,1 (s)? Bài tập Sóng cơ 3
surynnd1 Xác định điểm dao động cực tiểu ? Bài tập Sóng cơ 7
superstar Xác định khảng cách từ N đến M Bài tập Sóng cơ 0
H Xác định giá trị nhỏ nhất của $x$ để $Q$ đứng yên không dao động Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định tần số âm nhỏ nhất mà máy thu âm có thể ghi được âm to nhất. Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số vị trí của mực nước để âm được khuyếch đại mạnh Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định $v_{max}$ của bụng sóng Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Xác định bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Hãy xác định tọa độ $x_2$ và mức cường độ âm tại điểm có tọa độ $x_3=\dfrac{x_1+x_2}{2}$ Bài tập Sóng cơ 1
Đ Xác định khoảng cách nhỏ nhất từ A đến M Bài tập Sóng cơ 1
H Xác định khoảng cách của hai điểm nghe âm nhỏ nhất Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định tỉ số $\dfrac{AC}{SA}$ biết cường độ âm tại B bằng 4 lần cường độ âm tại A Bài tập Sóng cơ 1
C Xác định cường độ âm tại A, cho biết ngưỡng nghe của người C Bài tập Sóng cơ 0
Đá Tảng Xác định tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 12
H Xác định vận tốc của điểm C cách nguồn 5 cm Bài tập Sóng cơ 3
N Xác định tần số sóng ! Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định bước sóng của sợi dây trong sóng dừng Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top