Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị

Bài toán
Trong quá trình giao thoa sóng, dao động tổng hợp tại M chính là sự tổng hợp của các sóng thành phần. Gọi ∆φ là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tại M đạt cực đại khi ∆φ có giá trị
A. ∆φ = 2nπ
B. ∆φ = (2n + 1)π.
C. ∆φ = (2n + 1)π/2
D. ∆φ = (2n + 1)/2
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:

Quảng cáo

Top