Giả sử $LC \omega^{2}$ =1, lúc đó, điện áp hai đầu cuộn dây lớn hơn U khi

Bài toán
Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C và một điện trở R mấc nối tiếp. Hai đầu đoạn mạch được duy trì bởi điện áp $u=U_{0}\cos \left(\omega t\right) $. Giả sử $LC \omega ^{2}$ =1, lúc đó điện áp hai đầu cuộn cảm lớn hơn điện áp hai đầu đoạn mạch khi:
A. Tăng L để dần đến $U_{L} > U $
B. Giảm R để tăng I dẫn đến $U_{L} > U $

C. $R > \sqrt{\dfrac{C}{L}}$

D. $R < \sqrt{\dfrac{L}{C}}$
 
Bài toán
Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung C và một điện trở R mấc nối tiếp. Hai đầu đoạn mạch được duy trì bởi điện áp $u=U_{0}\cos \left(\omega t\right) $. Giả sử$LC \omega ^{2}$ =1, lúc đó điện áp hai đầu cuộn cảm lớn hơn điện áp hai đầu đoạn mạch khi:
A. Tăng L để dần đến $U_{L} > U $
B. Giảm R để tăng I dẫn đến $U_{L} > U $

C. $R > \sqrt{\dfrac{C}{L}}$

D. $R < \sqrt{\dfrac{L}{C}}$
Lời giải
Ta thấy: $\omega ^{2}LC=$ nên mạch xảy ra cộng hưởng, Khi đó $U=U_{R}$.
Khi $U_{L}>U=U_{R}$ thì :

$Z_{C}=Z_{L}>R\rightarrow Z_{L}Z_{C}>R^{2}\rightarrow \sqrt{\dfrac{L}{C}}>R$

Nên ta chọn D.

 

Quảng cáo

Top