Tính $U_{2}$ theo U, $N_{1}$,$N_{2}$ và n

Bài toán
Một máy biến áp có lõi sắt gồm n nhánh đối xứng nhưng chỉ có hai nhánh là được cuốn dây.Coi hao phí của máy là rất nhỏ. Khi điện áp xoay chiều mắc vào cuộn 1( có số vòng $N_{1}$) thì điện áp đo ở cuộn 2 (Có số vòng $N_{2}$) để hở là $U_{2}$. Tính $U_{2}$ theo U, $N_{1}$,$N_{2}$ và n
A. $U_{2}=U_{1}\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$
B. $U_{2}=U_{1}\dfrac{N_{2}}{n.N_{1}}$
C. $U_{2}=U_{1}\dfrac{n.N_{1}}{U_{2}}$
D. $U_{2}=U_{1}\dfrac{N_{2}}{\left(n-1\right).N_{1}}$
 
Bài toán
Một máy biến áp có lõi sắt gồm n nhánh đối xứng nhưng chỉ có hai nhánh là được cuốn dây.Coi hao phí của máy là rất nhỏ. Khi điện áp xoay chiều mắc vào cuộn 1( có số vòng $N_{1}$) thì điện áp đo ở cuộn 2 (Có số vòng $N_{2}$) để hở là $U_{2}$. Tính $U_{2}$ theo U, $N_{1}$,$N_{2}$ và n
A. $U_{2}=U_{1}\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$
B. $U_{2}=U_{1}\dfrac{N_{2}}{n.N_{1}}$
C. $U_{2}=U_{1}\dfrac{n.N_{1}}{U_{2}}$
D. $U_{2}=U_{1}\dfrac{N_{2}}{\left(n-1\right).N_{1}}$
Lời giải
Suất điện động cuộn sơ cấp: $E_{1}=-N_{1}\phi%27 _{1}$
Thứ cấp nhận được: $E_{2}=-N_{2}\dfrac{\phi %27_{2}}{n-1}$
Lại có: $\dfrac{E_{1}}{E_{2}}=\dfrac{U_{1}}{U_{2}}\Leftrightarrow \dfrac{U_{1}}{U_{2}}=\left(n-1\right)\dfrac{N_{1}}{N_{2}}$. Từ đó ta chọn đáp án D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
0 Tính $U_{2}$ theo $U,N_{1},N_{2}$ và $n $ Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
N Tính $U_{min}$ theo U Bài tập Điện xoay chiều 11
NTH 52 Tính điện lượng qua bình theo một chiều trong thời gian 16 phút 5 giây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Sky Fighter f biến thiên Cho công suất tính theo công suất cực đại, $U_L$ max Bài tập Điện xoay chiều 14
dreamhigh315 Tính theo Coulomb điện lượng tải qua bình trong $5$ phút Bài tập Điện xoay chiều 1
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính số cặp cực của roto cũ. Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS f biến thiên Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 3
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Q Lệch pha Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
khỉ con songoku Tính Uo Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính L? Bài tập Điện xoay chiều 2
P Tính công suất tiêu thụ Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top