Thời điểm vật đi qua vị trí $x=5(cm)$ lần thứ 2015 là?

Bài toán
Một vật dao động điều hoa với biên độ $A=10\left(cm\right)$ và gia tốc của vật bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp là $t_1=\dfrac{41}{16}s$ và $\dfrac{45}{16}s$. Biết rằng tại thời điểm ban đầu $\left(t=0\right)$ thì vât đang chuyển động về biên dương. Thời điểm vật đi qua vị trí $x=5\left(cm\right)$ lần thứ 2015 là?
A. $584,5$
B. $503,8$
C. $503,6$
D. $512,8$
 
Bài toán
Một vật dao động điều hoa với biên độ $A=10\left(cm\right)$ và gia tốc của vật bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp là $t_1=\dfrac{41}{16}s$ và $\dfrac{45}{16}s$. Biết rằng tại thời điểm ban đầu $\left(t=0\right)$ thì vât đang chuyển động về biên dương. Thời điểm vật đi qua vị trí $x=5\left(cm\right)$ lần thứ 2015 là?
A. $584,5$
B. $503,8$
C. $503,6$
D. $512,8$
Lời giải

Từ dữ kiện "gia tốc của vật bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp là $t_1=\dfrac{41}{16}s$ và $\dfrac{45}{16}s$" ta có ngay:
$$\dfrac{T}{2}=\Delta t =\dfrac{1}{4} \Rightarrow T=0,5 \left(s\right)$$
Lại thấy:
  • $t_1=\dfrac{41}{16}=5T +\dfrac{T}{8}$
  • $t_2=\dfrac{45}{16}=5T+\dfrac{5T}{8}$
Và thời điểm ban đầu vật đang chuyển động về biên dương nên thời điểm ban đầu vật đang ở vị trí $x=\dfrac{A \sqrt{2}}{2}$
Khi đó $t=1007 T+\dfrac{T}{8}+\dfrac{T}{6}=503,64 \approx 503,6 \left(s\right)$
Chọn C.
 
Lời giải

Từ dữ kiện "gia tốc của vật bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp là $t_1=\dfrac{41}{16}s$ và $\dfrac{45}{16}s$" ta có ngay:
$$\dfrac{T}{2}=\Delta t =\dfrac{1}{4} \Rightarrow T=0,5 \left(s\right)$$
Lại thấy:
  • $t_1=\dfrac{41}{16}=5T +\dfrac{T}{8}$
  • $t_2=\dfrac{45}{16}=5T+\dfrac{5T}{8}$
Và thời điểm ban đầu vật đang chuyển động về biên dương nên thời điểm ban đầu vật đang ở vị trí $x=\dfrac{A \sqrt{2}}{2}$
Khi đó $t=1007 T+\dfrac{T}{8}+\dfrac{T}{6}=503,64 \approx 503,6 \left(s\right)$
Chọn C.
Em ko hiểu phần cuối cùng ạ giải thik hộ e vs
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
NhatHau Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
Phuonganh nguyen Quãng đường vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 Bài tập Dao động cơ 2
minhanhmia Thế năng của vật tại thời điểm t là: Bài tập Dao động cơ 3
0 Thời điểm khoảng cách giữa hai vật cực đại lần thứ 2014 Bài tập Dao động cơ 1
0 Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$cm tại những thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 4
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
Đạo_Cappj Thời điểm ban đầu vật ở li độ x=A, sau đó 3T/4 thì vật ở li độ? Bài tập Dao động cơ 2
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
Q Thời điểm đầu tiên vật qua vị trí $x=-\sqrt{2}$ cm theo chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
T Thời điểm đầu tiên khoảng cách 2 vật cách nhau 9cm là Bài tập Dao động cơ 3
L Tại thời điểm 7/60 s sau đó vật đang ở vị trí có li độ? Bài tập Dao động cơ 3
K Động năng của một vật tại thời điểm t Bài tập Dao động cơ 3
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
K Thời điểm tốc độ tương đối giữa 2 vật đạt cực đại là ? Bài tập Dao động cơ 0
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
phạm thị thúy quỳnh Vận tốc của vật tại thời điểm t'=t+T/4(s) Bài tập Dao động cơ 1
L Tại thời điểm t=0, li độ của vật là Bài tập Dao động cơ 1
V Ở thời điểm tỉ số lực đàn hồi của lò xo L1 và L2 là 2 thì vật có li độ là ? Bài tập Dao động cơ 6
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
NguyenMinhAnh Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1, m2 Bài tập Dao động cơ 6
Mờ Rờ Light Thời điểm nào vật có gia tốc bằng? Bài tập Dao động cơ 1
T Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tìm vị trí của vật 1 và 3 ở thời điểm t=0. Bài tập Dao động cơ 2
T Kể từ lúc thả vật,tỷ số giữa các tốc độ lớn nhất giữa hai thời điểm liên tiếp là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lực tác dụng lên vật hướng chiều dương và có độ lớn 0,04N lần thứ 2015 tại thời điểm nào. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm $t_1=2,375(s)$ đến thời điểm $t_2=4,75(s)$ Bài tập Dao động cơ 6
Hải Quân Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t=1/3s đến thời điểm t=8/9s là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Kể từ $t=0$, vật qua vị trí $x=-2\sqrt{2}cm$ lần thứ 3015 là thời điểm nào? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị 20pi (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Vật qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm? Bài tập Dao động cơ 4
L Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Vật trong khoảng từ thời điểm 0,75s đến thời điểm 2,25s. Bài tập Dao động cơ 9
C Vật qua vị trí x= +1 cm ở những thời điểm Bài tập Dao động cơ 4
C Kể từ t=0, thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ 2013 là Bài tập Dao động cơ 4
A Thời điểm đầu tiên vật qua li độ x= 5 cm theo chiều âm là Bài tập Dao động cơ 3
A Tại thời điểm t vật có li độ tốc độ v= $2\pi $ cm/s thì vật cách VTCB một khoảng là Bài tập Dao động cơ 2
A Tọa độ và vận tốc của vật tại thời điểm t=2s là Bài tập Dao động cơ 1
0 Thời điểm kết thúc quãng đường đó thì vật có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
Kate Spencer Thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng lần 2013 Bài tập Dao động cơ 7
apple13197 Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Tìm vận tốc vật $m_3$ ở thời điểm ban đầu? Bài tập Dao động cơ 7
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top