f biến thiên Tính tần số ban đầu

Bài toán
Một cuộn dây có điện trở R và độ tự cảm L ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C rồi mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số f. Dùng vôn kế nhiệt đo hiệu điện thế ta thấy giữa hai đầu mạch điện là $U=37,5V$; giữa hai đầu cuộn cảm $U_L=50V$; giữa hai đâu bản tụ điện $U_C=17,5V$. Dùng ampe kế nhiệt đo cường độ dòng điện ta thấy $I=0,1A$. Khi tần số f thay đổi đến giá trị $f_m=330Hz$ thì cường độ dòng điện trong mạch điện đạt giá trị cực đại. Tần số f lúc ban đâu là:
A. 50Hz
B. 100Hz
C. 60Hz
D. 500Hz
 
Bài toán
Một cuộn dây có điện trở R và độ tự cảm L ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C rồi mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số f. Dùng vôn kế nhiệt đo hiệu điện thế ta thấy giữa hai đầu mạch điện là $U=37,5V$; giữa hai đầu cuộn cảm $U_L=50V$; giữa hai đâu bản tụ điện $U_C=17,5V$. Dùng ampe kế nhiệt đo cường độ dòng điện ta thấy $I=0,1A$. Khi tần số f thay đổi đến giá trị $f_m=330Hz$ thì cường độ dòng điện trong mạch điện đạt giá trị cực đại. Tần số f lúc ban đâu là:
A. 50Hz
B. 100Hz
C. 60Hz
D. 500Hz
Lời giải
Cách 1:
Ta có: $Z=\dfrac{U}{I}=375\Omega ,Z_{d}=\dfrac{U_{d}}{I}=500\Omega ,Z_{C}=\dfrac{U_{C}}{I}=175\Omega $

$Z^{2} = r^{2 }+ \left(Z_{L}- Z_{C}\right)^{2 } $ và $Z_{d}^{2} = r^{2} + Z_{L}^{2 }\Rightarrow Z_{L}=\dfrac{Z_{C}^{2}+Z_{d}^{2}-Z^{2}}{2Z_{C}}=400\Omega $

$Z_{L} = 2\pi fL; Z_{C }=\dfrac{1}{2\pi fC} \Rightarrow \dfrac{Z_{L}}{Z_{C}}=4\pi ^{2}f^{2}LC\Rightarrow 4\pi ^{2}LC=\dfrac{400}{175}.\dfrac{1}{f^{2}}\left(1\right)$

Khi $I=I_{max}\Rightarrow 2\pi f_{max}L=\dfrac{1}{2\pi f_{max}C}\Rightarrow 4\pi ^{2}LC=\dfrac{1}{f_{max}^{2}}\left(2\right)$

Từ $\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow f=\dfrac{4f_{max}}{\sqrt{7}}=\dfrac{4.330}{\sqrt{7}}\approx 500Hz$. Vậy chọn đáp án D.

Cách 2: Bạn xem tại đây nhé: http://vatliphothong.vn/t/2319/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Trà My HVCS f biến thiên Tính tần số của dòng điện khi dòng điện hiệu dụng hai đầu tụ cực đại Bài tập Điện xoay chiều 15
N Tức thời Tính tần số dòng điện , hđt đặt vào 2 đầu mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 1
D f biến thiên Tính tần số góc $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N C biến thiên Tăng tụ điện 1 lượng $\Delta C$ thì tần số dao động riêng của mạch là $80\Pi$. Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 7
T f biến thiên Tính giá trị của tần số dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 f biến thiên Mắc nối tiếp 2 mạch có $R,L,C$, tính tần số góc cộng hưởng Bài tập Điện xoay chiều 1
thiencuong_96 f biến thiên $\omega$ biến thiên, tính tần số góc khi công suất không đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1 phút Bài tập Điện xoay chiều 4
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tính số cặp cực của roto cũ. Bài tập Điện xoay chiều 4
Trà My HVCS f biến thiên Tính $\omega$ Bài tập Điện xoay chiều 3
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Q Lệch pha Tính công suất Bài tập Điện xoay chiều 2
JDieen XNguyeen Tính điện áp hiệu dụng hai đầu tụ C và công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
khỉ con songoku Tính Uo Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top