Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là ?

Bài toán
Cho mạch RLC nối tiếp, điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u = U $\sqrt{2}$ cos (wt) (V) . $R^{2}$ = $\dfrac{L}{C}$ . Cho biết điện áp hiệu dụng $U_{RL}$ = $\sqrt{3}$ $U_{RC}$ . Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị là?
A. $\dfrac{\sqrt{2}}{7}$
B. $\dfrac{\sqrt{3}}{5}$
C. $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}$
D. $\dfrac{\sqrt{2}}{5}$
 

Quảng cáo

Top