Số điểm dao động trên đoạn BN?

Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B giống nhau dao động theo phương thẳng đứng. Sóng do hai nguồn tạo ra có bước sóng $\lambda $. Khoảng cách giữa hai nguồn $AB=12\lambda$ số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn trên đoạn $BN=9\lambda$ của hình chữ nhật AMNB trên mặt nước là:
A. 2
B. 1
C. 3
D. 5
P/s: Xin một cách giải hay :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B giống nhau dao động theo phương thẳng đứng. Sóng do hai nguồn tạo ra có bước sóng $\lambda $. Khoảng cách giữa hai nguồn $AB=12\lambda$ số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn trên đoạn $BN=9\lambda$ của hình chữ nhật AMNB trên mặt nước là:
A. 2
B. 1
C. 3
D. 5
P/s: Xin một cách giải hay :D
Lời giải
Giả sử phương trình của hai nguồn $u=a\cos \omega t$

Xét điểm C trên BN: $d_{1} = AC; d_{2} = BC; 0 < d_{2} < 9\lambda $

Biểu thức sóng tại C:
$$ u_{C}=2a\cos \left(\dfrac{\pi \left(d_{1}-d_{2}\right)}{\lambda }\right)\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi \left(d_{1}+d_{2}\right)}{\lambda }\right)$$

C là điểm dao động với biên độ cực đại khi: $d_{1}-d_{2}=k\lambda \left(1\right) $

Mặt khác ta có: $d_{1}^{2 } - d_{2}^{2} = AB^{2} = 144^{2}\left(2\right)$

Từ $\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow \left(d_{1}+d_{2}\right) = \dfrac{144}{k}\left(3\right)$

$\Rightarrow d_{2}=\dfrac{\left(144-k^{2}\right)\lambda} {2k}\Rightarrow 0<\dfrac{\left(144-k^{2}\right)\lambda} {2k}<9\lambda \Rightarrow 7< k <11\left(4\right)$

C là điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn khi: $d_{1}+d_{2} = 2\lambda k^{'}$

$d_{2}=\dfrac{\left(144-k^{2}\right)\lambda} {2k}$ và $d_{1} = d_{2} + k\lambda =\dfrac{\left(144+k^{2}\right)\lambda }{2k}$

$\Rightarrow d_{1}+d_{2}=\dfrac{\left(144+k^{2}\right)\lambda }{2k}+\dfrac{\left(144-k^{2}\right)\lambda }{2k}=\dfrac{144\lambda }{k}=2\lambda k^{'}$

$\Rightarrow k^{'}=\dfrac{72}{k}\left(5\right)$

Từ $\left(4\right),\left(5\right)\Rightarrow k$ là ước của $72$. Từ đó ta có $k = 8$ và $k = 9$ có $2$ giá trị của $k$. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn trên đoạn BN là $2$. Từ đó ta chọn đáp án A.
Hình vẽ
hinh.PNG

 
Lời giải
Giả sử phương trình của hai nguồn $u=a\cos \omega t$

Xét điểm C trên BN: $d_{1} = AC; d_{2} = BC; 0 < d_{2} < 9\lambda $

Biểu thức sóng tại C:
$$ u_{C}=2a\cos \left(\dfrac{\pi \left(d_{1}-d_{2}\right)}{\lambda }\right)\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi \left(d_{1}+d_{2}\right)}{\lambda }\right)$$

C là điểm dao động với biên độ cực đại khi: $d_{1}-d_{2}=k\lambda \left(1\right) $

Mặt khác ta có: $d_{1}^{2 } - d_{2}^{2} = AB^{2} = 144^{2}\left(2\right)$

Từ $\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow \left(d_{1}+d_{2}\right) = \dfrac{144}{k}\left(3\right)$

$\Rightarrow d_{2}=\dfrac{\left(144-k^{2}\right)\lambda} {2k}\Rightarrow 0<\dfrac{\left(144-k^{2}\right)\lambda} {2k}<9\lambda \Rightarrow 7< k <11\left(4\right)$

C là điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn khi: $d_{1}+d_{2} = 2\lambda k^{'}$

$d_{2}=\dfrac{\left(144-k^{2}\right)\lambda} {2k}$ và $d_{1} = d_{2} + k\lambda =\dfrac{\left(144+k^{2}\right)\lambda }{2k}$

$\Rightarrow d_{1}+d_{2}=\dfrac{\left(144+k^{2}\right)\lambda }{2k}+\dfrac{\left(144-k^{2}\right)\lambda }{2k}=\dfrac{144\lambda }{k}=2\lambda k^{'}$

$\Rightarrow k^{'}=\dfrac{72}{k}\left(5\right)$

Từ $\left(4\right),\left(5\right)\Rightarrow k$ là ước của $72$. Từ đó ta có $k = 8$ và $k = 9$ có $2$ giá trị của $k$. Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn trên đoạn BN là $2$. Từ đó ta chọn đáp án A.
Hình vẽ
View attachment 1078
Nhìn mòn con mắt bộ không có cách nào gọn hơn một tí xíu nào hả? O_O
 
Nhìn mòn con mắt bộ không có cách nào gọn hơn một tí xíu nào hả? O_O
Cách này thì cũng chỉ là rút từ cách trên thôi à
Từ mấy cái điều kiện này cậu sẽ tìm được
$-12\lambda \leq d_2-d_1=k_1\lambda<-6\lambda \\$
$d_2+d_1=2k_2\lambda\\$
$0\leq d_2=\dfrac{2k_2+k_1}{2}\lambda \leq 9\lambda \\$
$k_1, k_2 \in N$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cách này thì cũng chỉ là rút từ cách trên thôi à
Từ mấy cái điều kiện này cậu sẽ tìm được
$\left \begin{matrix}
-12\lambda \leq d_2-d_1=k_1\lambda<-6\lambda \\
d_2+d_1=2k_2\lambda\\
0\leq d_2=\dfrac{2k_2+k_1}{2}\lambda \leq 9\lambda \\
k_1, k_2 \in N
\end{matrix}\right.$
Ủa sao mình không thấy đc gì hết cả @@! Toàn là Latex không à
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
N Xác định số điểm dao động với biên độ bất kì Bài tập Sóng cơ 4
Nfjhfg Trên đoạn MN có số điểm dao động với biên độ 1,6a là ? Bài tập Sóng cơ 6
Dungg Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn Bài tập Sóng cơ 2
H Trên $Ax$ có số điểm dao động với biên độ cực đại là: Bài tập Sóng cơ 8
D Số điểm dao động cực đại và ngược pha với nguồn Bài tập Sóng cơ 2
lethaopdf Số điểm nhiều nhất không dao động Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
Nhật Hoa Số đường dao động có biên độ cực đại giữa hai điểm M, N là: Bài tập Sóng cơ 1
N Trên chu vi hình chữ nhật $ABCD$, số điểm dao động với biên độ cực đại là Bài tập Sóng cơ 1
T Số điểm dao động với biên độ lớn nhất trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 3
V Số điểm dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 9
T Số điểm M trên xx ' dao động với biên độ cực đại và cùng pha với hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
C Số điểm dao động với biên độ cực đại trên chu vi hình vuông là? Bài tập Sóng cơ 1
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
hoankuty Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BC là bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm dao động vuông pha với hai nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 7
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
N Xác định số điểm trên đoạn CI dao động cùng pha I Bài tập Sóng cơ 8
L Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Hương Ly Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn CO là? Bài tập Sóng cơ 6
Trần Văn Tình Xác định số điểm dao động với biên độ A khác biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
minhtangv Số điểm dao động với biên độ cực đại cùng pha với hai nguồn Bài tập Sóng cơ 6
minhtangv Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên AB? Bài tập Sóng cơ 11
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
Long Stoner Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
Hải Quân Số điểm dao động cùng pha với hai nguồn ở trên đoạn MN bằng? Bài tập Sóng cơ 0
N Số điểm dao động cùng pha với O là ? Bài tập Sóng cơ 0
T Trên đoạn MN , số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O Bài tập Sóng cơ 0
T Số điểm dao động với biên đọ cực đại trên đoạn $O_{1}O_{2}$ Bài tập Sóng cơ 6
tiendatptbt Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại, cùng pha với trung điểm I Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Số điểm dao động biên độ 2 cm trên đoạn MN là ? Bài tập Sóng cơ 3
K Số điểm dao động với biên độ bằng 1 cm giữa A và B là: Bài tập Sóng cơ 3
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
P Số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O là Bài tập Sóng cơ 2
N Trên đường nối $S_{1}S_{2}$ số điểm dao động với biên độ 3mm là: Bài tập Sóng cơ 1
loveparadise1510 Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AM. Bài tập Sóng cơ 12
Quyết Tâm Học Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn CD là ? Bài tập Sóng cơ 6
Thanh Lam Số điểm trên Ab dao động với biên độ $\sqrt{3} mm $ là? Bài tập Sóng cơ 4
Trà My HVCS Số điểm nhiều nhất và ít nhất dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 0
A Số điểm dao động ngược pha với nguồn trên đoạn MN là Bài tập Sóng cơ 1
LittlePrince97 Số điểm dao động với biên độ là Bài tập Sóng cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top