Tính cường độ dòng điện trong mạch

Bài toán
Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức $i = 2\cos \left(100\pi t + \dfrac{\pi }{3}\right) A$.
a, Tính cường độ dòng điện trong mạch khi $t = 0,5 \left(s\right)$; $t = 0,125 \left(s\right)$.
B, Tìm những thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch có giá trị $1 A$.
C, Tại thời điểm t cường độ dòng điện trong mạch có giá trị $1A$ và đang giảm. Hỏi sau đó $\dfrac{1}{200}\left(s\right)$ thì cường độ dòng điện có giá trị là bao nhiêu?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

a. $t=0,5s \Rightarrow i=1,856A$
$t=0,125s \Rightarrow i=0,762A$
b. $\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right) =\dfrac{1}{2}\Rightarrow t=\dfrac{k}{50}\left(s\right)$
Hoặc $t=\dfrac{-1 }{150}+\dfrac{k}{50}$
Với $k=1, 2, 3...$
c. $T=\dfrac{1}{50}s \Rightarrow t=\dfrac{T}{4}$ Quan sát trên đường tròn.
$ \Rightarrow \alpha=90^0 \Rightarrow i=-\dfrac{\sqrt 3}{2}.2=-\sqrt 3A$
 
Last edited:
Lời giải

a. $t=0,5s \Rightarrow i=1,856A$
$t=0,125s \Rightarrow i=0,762A$
b. $\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)=\dfrac{1}{2} \Rightarrow t=\dfrac{k}{50}\left(s\right)$
Hoặc $t=\dfrac{-1 }{150}+\dfrac{k}{50}$
Với $k=1, 2, 3...$
c.$T=\dfrac{1}{50}s \Rightarrow t=\dfrac{T}{4}$ Quan sát trên đường tròn.
$ \Rightarrow \alpha=90^0 \Rightarrow i=-\dfrac{\sqrt 3}{2}.2=-\sqrt 3A$
Câu c, mod có thể vẽ đường tròn được không?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
X Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 4
nguyenvanthanh Tính cường độ dòng điện trong mạch trong quá trình dầu hạ xuống Bài tập Điện xoay chiều 0
chinhanh9 Tính cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
vuhaiquan_11b3 Tính $U_{AB}$ và cường độ dòng điện qua các điện trở Bài tập Điện xoay chiều 3
phonglx MBA Tính hiệu điện thế hiệu dụng và cường độ dòng điện hiệu dụng trên cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 10
H Tính điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Tính công suất mạch thứ cấp và cường độ hiệu dụng mạch sơ cấp? Bài tập Điện xoay chiều 2
ashin_xman C biến thiên Hãy tính tổng độ lệch pha của hiệu điện thế hai đầu mạch so với cường độ dòng điện trong mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
dreamhigh315 MPĐ Tính cường độ dòng điện qua mỗi cuộn dây của động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
•One-HicF MBA Tính cường độ dòng điên? Bài tập Điện xoay chiều 2
dtdt95 Tức thời Tính L và viết biểu thức cường độ dòng điện . Bài tập Điện xoay chiều 6
tkvatliphothong Tính cường độ dòng điện hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 5
T [ĐH 2011] Tính cường độ hiệu dụng qua mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch Bài tập Điện xoay chiều 2
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top