Biên độ sóng của điểm $M_2$

Bài toán
O dao động điều hòa trên mặt nước. Bỏ qua ma sát. $M_{1}$ cách O 6cm có A= 4mm. Điểm $M_{2}$ cách O 24cm có A bằng mấy
A. 2mm
B. 5mm
C. 1mm
D. 4mm
 
Bài toán
O dao động điều hòa trên mặt nước. Bỏ qua ma sát. $M_{1}$ cách O 6cm có A= 4mm. Điểm $M_{2}$ cách O 24cm có A bằng mấy
A. 2mm
B. 5mm
C. 1mm
D. 4mm
Lời giải

Giả sử năng lượng sóng tại $O$ là $E_O$
Khi sóng truyền trên mặt nước thì năng lượng sóng tại nguồn O chia đều cho các điểm trên đường tròn đồng tâm O:
Nên:
+Năng lượng sóng tại $M_1$ là $$E_{M_1}=\dfrac{E_O}{2 \pi OM_1} = \mu A^2$$
+Năng lượng sóng tại $M_2$ là $$E_{M_2}=\dfrac{E_O}{2 \pi OM_2} = \mu A'^2$$
Suy ra:
$$\left(\dfrac{A}{A'}\right)^2=\dfrac{OM_2}{OM_1} \Rightarrow A'= 2 \text{mm}$$
Chọn A.
 
Last edited:
Tks. Bạn có thể giải thích thêm cho mình đại lượng $\mu $ trong công thức trên là gì được không
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
B Sóng có biên độ ? Bài tập Sóng cơ 2
Mến Xem biên độ của sóng không đổi khi truyền đi thì biên độ của sóng bằng Bài tập Sóng cơ 1
H Cho biết biên độ và chiều truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 1
ghjcghj Biên độ sóng tổng hợp tại M là Bài tập Sóng cơ 1
anhnguyen Biên độ sóng là ? Bài tập Sóng cơ 4
M Tính giá trị biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 0
T Biên độ sóng là Bài tập Sóng cơ 0
BoythichFAP Biên độ sóng là? Bài tập Sóng cơ 3
dhdhn Biên độ sóng tại mỗi điểm sẽ ? Bài tập Sóng cơ 0
L Biên độ của sóng Bài tập Sóng cơ 2
N Lúc M có li độ 10,8 mm thì li độ của N là 14,4 mm . Biên độ sóng có giá trị bằng Bài tập Sóng cơ 1
A Tính giá trị của biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 1
A Biên độ sóng là Bài tập Sóng cơ 1
surynnd1 Xác định biên độ sóng và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
A Biên độ sóng là Bài tập Sóng cơ 1
N Tính biên độ sóng. Bài tập Sóng cơ 2
boyvodanh97 Biên độ sóng $A$ có giá trị là Bài tập Sóng cơ 1
M Tìm biên độ sóng và li độ tại O Bài tập Sóng cơ 1
nguyễn thành Biên độ dao động của môi trường tại điểm cách tâm phát sóng cầu 5cm là? Bài tập Sóng cơ 9
inconsolable 2 điểm gần B nhất có biên độ dao động bằng 1 nửa biên độ dao động cực đại của sóng dừng cách nhau 1 Bài tập Sóng cơ 3
inconsolable Biên độ sóng dừng tại bụng sóng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
raudiep Tìm cường độ âm của sóng âm có cùng tần số nhưng khác biên độ Bài tập Sóng cơ 2
tutsao3 Số điểm trên đoạn SB có biên độ sóng tổng hợp là 2a là? Bài tập Sóng cơ 1
$\pi^{2}$ Khi phần tử sóng tại M đến biên lần đầu kể từ thời điểm t thì li độ sóng tại N là: Bài tập Sóng cơ 2
hao.baobinh10 Biên độ sóng A và thời điểm t$_{2}$ là Bài tập Sóng cơ 5
princesad1o2 Tính biên độ sóng a Bài tập Sóng cơ 2
I Cho hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước, cùng pha có biên độ 4 cm tại hai điểm A và B cách nhau 31 Bài tập Sóng cơ 4
L Biên độ của sóng là Bài tập Sóng cơ 1
D Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 5 cm. Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5 cm cách nhau Bài tập Sóng cơ 9
L Trên dây, số điểm dao động với biên độ bằng một nửa biên độ dao động của một bụng sóng là Bài tập Sóng cơ 1
L Biên độ sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
N Sóng này có biên độ Bài tập Sóng cơ 2
adamdj Tính biên độ và chiều truyền sóng Bài tập Sóng cơ 1
N Coi biên độ sóng không đổi trên đường truyền sóng. Sóng có Bài tập Sóng cơ 1
hoangmac O là nguồn phát sóng ngang trên mặt nước. Tại A cách O một khoảng 2cm có biên độ sóng là 4cm. Tính b Bài tập Sóng cơ 2
superstar Tính biên độ sóng A? Bài tập Sóng cơ 2
D Biên độ sóng tại bụng là Bài tập Sóng cơ 3
To_Be_The_Best Tính biên độ sóng A và thời điểm $t_{2}$ Bài tập Sóng cơ 6
lvcat Tìm biên độ tại bụng sóng và bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
levietnghials Biên độ sóng a và chiều truyền sóng là: Bài tập Sóng cơ 1
dreamhigh315 Biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của đoạn $AB$ Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Biên độ sóng là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
T Xác định biên độ và phương truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 1
levietnghials Giữa hai điểm M, N có biên độ 2,5cm cách nhau x = 20cm... Tìm bước sóng. Bài tập Sóng cơ 1
H Tính tốc độ truyền sóng khi biết khoảng thời gian li độ và biên độ bằng nhau Bài tập Sóng cơ 1
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Long Slt Số điểm có biên độ 5 cm trên đường nối hai nguồn là Bài tập Sóng cơ 0
mai hoàn Trên đoạn $O_{1}$ $O_{2}$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng 0? Bài tập Sóng cơ 0
goodgoodgood Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top