Khoảng cách MN bằng:

Bài toán
Hai nguồn kết hợp AB trên mặt nước cách nhau 22cm, dao động điiều hòa theo phương truyền sóng trên mặt nước là 60 m/s. Một đường thẳng x'x trên mặt nước, song song với AB cách AB một đoạn 8cm. Gọi M là giao điểm của x'x và đường trung trực của AB; N là điểm gần M nhất nằm trên x'x mà tại đó các phần tử môi trường dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách MN bằng:
A. 1,68cm
B. 1,89cm
C. 1,80cm
D. 1,86cm
 
Bài toán
Hai nguồn kết hợp AB trên mặt nước cách nhau 22cm, dao động điiều hòa theo phương truyền sóng trên mặt nước là 60 m/s. Một đường thẳng x'x trên mặt nước, song song với AB cách AB một đoạn 8cm. Gọi M là giao điểm của x'x và đường trung trực của AB; N là điểm gần M nhất nằm trên x'x mà tại đó các phần tử môi trường dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách MN bằng:
A. 1,68cm
B. 1,89cm
C. 1,80cm
D. 1,86cm
Không cho $\lambda$ à bạn
 
Bài toán
Hai nguồn kết hợp AB trên mặt nước cách nhau 22cm, dao động điiều hòa theo phương truyền sóng trên mặt nước là 60 m/s. Một đường thẳng x'x trên mặt nước, song song với AB cách AB một đoạn 8cm. Gọi M là giao điểm của x'x và đường trung trực của AB; N là điểm gần M nhất nằm trên x'x mà tại đó các phần tử môi trường dao động với biên độ cực đại. Khoảng cách MN bằng:
A. 1,68cm
B. 1,89cm
C. 1,80cm
D. 1,86cm
:)) chuyên gia thiếu đề.:))
Mình nêu cách làm này.
Dễ thấy M là một điểm dao động cực đại ứng với k=0. Do đó N là điểm cực đại ứng với k=1 hoặc k=-1
Ta có $NB-NA=\lambda$
Gọi x là khoảng cách MN, ta có:
$\sqrt{8^{2}+\left(11+x\right)^{2}}-\sqrt{8^{2}+\left(11-x\right)^{2}}=\lambda$
Từ đó dễ tính được x.
Đấy cậu lắp số vào.
P/s:Từ sau nhớ chép đề đầy đủ vào. Không phải ai cũng tốt như t đâu.=))=))
 
:)) chuyên gia thiếu đề.:))
Mình nêu cách làm này.
Dễ thấy M là một điểm dao động cực đại ứng với k=0. Do đó N là điểm cực đại ứng với k=1 hoặc k=-1
Ta có $NB-NA=\lambda$
Gọi x là khoảng cách MN, ta có:
$\sqrt{8^{2}+\left(11+x\right)^{2}}-\sqrt{8^{2}+\left(11-x\right)^{2}}=\lambda$
Từ đó dễ tính được x.
Đấy cậu lắp số vào.
P/s:Từ sau nhớ chép đề đầy đủ vào. Không phải ai cũng tốt như t đâu.=))=))
:)) chuyên gia thiếu đề.:))
Mình nêu cách làm này.
Dễ thấy M là một điểm dao động cực đại ứng với k=0. Do đó N là điểm cực đại ứng với k=1 hoặc k=-1
Ta có $NB-NA=\lambda$
Gọi x là khoảng cách MN, ta có:
$\sqrt{8^{2}+\left(11+x\right)^{2}}-\sqrt{8^{2}+\left(11-x\right)^{2}}=\lambda$
Từ đó dễ tính được x.
Đấy cậu lắp số vào.
P/s:Từ sau nhớ chép đề đầy đủ vào. Không phải ai cũng tốt như t đâu.=))=))
Và tớ đã tính được $\lambda=3$:))
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Khoảng cách MN nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 2
tritanngo99 Khoảng cách giữa bụng và nút sóng kề nhau có giá trị lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
Đ Khoảng cách giữa hai nguồn gần đúng bằng ??? Bài tập Sóng cơ 3
caybutbixanh Mức cường độ âm lớn nhất ở khoảng cách 6m gân bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 7
N Khoảng cách MP bằng ? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 M cách trung trực của AB một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 9
phanha11a1 Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực một khoảng bằng? Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Khoảng cách AC bằng? Bài tập Sóng cơ 5
Hải Quân Khoảng cách MN bằng? Bài tập Sóng cơ 13
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng lớn nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 15
Hải Quân Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 6
please help Khoảng cách AM bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
A Điểm dao động với biên độ cực đại trên AM cách A một khoảng xa nhất bằng : Bài tập Sóng cơ 1
A M cách trung điểm của AB một khoảng nhỏ nhất bằng bao nhiêu ? Bài tập Sóng cơ 3
datanhlg Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 1
hao.baobinh10 Khoảng cách MN bằng Bài tập Sóng cơ 6
H Khoảng cách MN bằng ? Bài tập Sóng cơ 2
hang49 Khoảng cách xa nhất giữa MN và AB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 M cách A một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung trực của AB một khoảng bằng bao nhiêu Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách trung điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách trung trực AB một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách A một khoảng gần nhất bằng Bài tập Sóng cơ 4
missyou1946 M cách B một khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Điểm gần trung trực của AB nhất cách trung trực 1 khoảng bằng: Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 M cách điểm O của AB gần nhất 1 khoảng bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 M cách A một khoảng lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 2
missyou1946 M cách trung điểm AB một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 0
missyou1946 M cách B một khoảng lớn nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Điểm dao động với biên độ cực đại trên AB cách A một khoảng nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 1
$\pi^{2}$ Khoảng cách d bằng: Bài tập Sóng cơ 2
hao.baobinh10 Khoảng cách từ M đến I bằng Bài tập Sóng cơ 5
X Khoảng cách MA nhỏ nhất bằng? Bài tập Sóng cơ 1
Vua Độc Dược Khoảng cách giữa 2 điểm cùng pha, có biên độ bằng nửa biên độ ở bụng là ?? Bài tập Sóng cơ 2
Iukk Khoảng cách ON bằng Bài tập Sóng cơ 7
Iukk Trong khoảng MN có 8 điểm dao động cùng pha N. Khoảng cách MN bằng Bài tập Sóng cơ 1
Heavenpostman Khoảng cách MN bằng ... ? Bài tập Sóng cơ 17
L Khoảng cách AM bằng Bài tập Sóng cơ 6
__Black_Cat____! Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất dao động với biên độ tổng hợp bằng 0,5cm Bài tập Sóng cơ 10
anhthich274 Khoảng cách OM bằng ? Bài tập Sóng cơ 8
C Khoảng cách OM bằng Bài tập Sóng cơ 4
K Khoảng cách AO bằng Bài tập Sóng cơ 1
N Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên sợi dây dao động cùng pha với biên độ bằng một nửa biên Bài tập Sóng cơ 1
S Khoảng cách AO bằng? Bài tập Sóng cơ 4
H Khoảng cách xa nhất mà đứng tại đó vẫn có thể nghe được âm do nguồn phát ra bằng Bài tập Sóng cơ 3
N Khoảng cách từ nguồn âm đến điểm mà tại đó mức cường độ âm bằng 0 là Bài tập Sóng cơ 1
H Khoảng cách nhỏ nhất bằng bao nhiêu để N dđ với biên độ cực tiểu: Bài tập Sóng cơ 3
T Tìm khoảng cách M cách O một đoạn nhỏ nhất bằng Bài tập Sóng cơ 6
Spin9x Tại điểm N gần đầu O nhất, các phần tử có biên độ dao động là $1,5\sqrt{2}$ cm. Khoảng cách ON bằng Bài tập Sóng cơ 6
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top