L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó??

Bài toán
Đặt hiệu điện thế xoay chiều $u=U_{0}\cos \left(100\pi t+\varphi \right)$ hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thức tự gồm $R_{1},R_{2}$ và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L có thể thay đổi được/ Biết $R_{1}=2R_{2}=200\sqrt{3}\left(\Omega \right)$. Điều chỉnh L cho đên khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa $R_{2}$ và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch . Giá trị của độ tự cảm lúc đó lad
A. $L=\dfrac{2}{\pi }\left(H\right)$
B. $L=\dfrac{3}{\pi }\left(H\right)$
C. $L=\dfrac{4}{\pi }\left(H\right)$
D. $L=\dfrac{1}{\pi }\left(H\right)$
 
Bài toán
Đặt hiệu điện thế xoay chiều $u=U_{0}\cos \left(100\pi t+\varphi \right)$ hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thức tự gồm $R_{1},R_{2}$ và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L có thể thay đổi được/ Biết $R_{1}=2R_{2}=200\sqrt{3}\left(\Omega \right)$. Điều chỉnh L cho đên khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa $R_{2}$ và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch . Giá trị của độ tự cảm lúc đó lad
A. $L=\dfrac{2}{\pi }\left(H\right)$
B. $L=\dfrac{3}{\pi }\left(H\right)$
C. $L=\dfrac{4}{\pi }\left(H\right)$
D. $L=\dfrac{1}{\pi }\left(H\right)$
Đáp án B đúng không bạn
 
Bài toán
Đặt hiệu điện thế xoay chiều $u=U_{0}\cos \left(100\pi t+\varphi \right)$ hai đầu đoạn mạch nối tiếp theo thức tự gồm $R_{1},R_{2}$ và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L có thể thay đổi được/ Biết $R_{1}=2R_{2}=200\sqrt{3}\left(\Omega \right)$. Điều chỉnh L cho đên khi hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu đoạn mạch chứa $R_{2}$ và L lệch pha cực đại so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch . Giá trị của độ tự cảm lúc đó lad
A. $L=\dfrac{2}{\pi }\left(H\right)$
B. $L=\dfrac{3}{\pi }\left(H\right)$
C. $L=\dfrac{4}{\pi }\left(H\right)$
D. $L=\dfrac{1}{\pi }\left(H\right)$
Bài này bạn có thể thay các đáp án vào thử trực tiếp luôn
Cách giải của mình
Đặt các pha trong đề như sau
$\phi_{{R_1}{L}}$ và $\phi_m$
Ta có nhận xét các pha trên đều nằm trên góc phần tư thứ nhất và $\phi_{{R_1}{L}}$ luôn lớn hơn $\phi_m$
Từ đó ta có để thỏa mãn ycbt thì $\phi_{{R_1}{L}}-\phi_m$ đạt max hay $\tan \left(\phi_{{R_1}{L}}-\phi_m\right)$ đạt max
Ta có
$\tan \left(\phi_{{R_1}{L}}-\phi_m\right)=\dfrac{\tan \phi_{{R_1}{L}}-\tan {\phi_m}}{1+\tan \phi_{{R_1}{L}}.\tan {\phi_m}}$

Bạn giải phương trình trên với ẩn là $Z_L$ sau đó bạn dùng đạo hàm theo $Z_L$ bằng 0
Tìm được $Z_L=300$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Nô BiTa Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị cực đại bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 0
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
SunShine 98 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có giá trị bằng? Bài tập Điện xoay chiều 1
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
hoankuty Hỏi độ lệch pha giữa $u_{AM}$và $u_{MB}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 16
hoankuty Độ tự cảm $L$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 5
M Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn đây và công suất của dòng 3 pha có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 6
Hải Quân L biến thiên Để $U_{LC} = 0$ thì độ tự cảm có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
please help L biến thiên Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị 2$L_{0}$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 2
C Khi f= 60 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm có giá trị hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn L biến thiên Giá trị độ tự cảm lúc đó là Bài tập Điện xoay chiều 2
apple13197 Cường độ hiệu dụng I có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 4
tam01235 Thì dòng điện hiệu dụng đều nhỏ hơn cường độ hiệu dụng cực đại 3 lần khi đó R có giá trị gần nhất là Bài tập Điện xoay chiều 4
Huy Nguyễn MBA Cường độ dòng điện chay trong cuộn sơ cấp có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời 2 đầu đoạn mạch MB 1 góc 60 độ. Điện trở thuần $R_2$ có giá trị là. Bài tập Điện xoay chiều 2
Mink Pycee Độ tự cảm L và điện dung C có giá trị là? Bài tập Điện xoay chiều 4
hao.baobinh10 L biến thiên Giá trị độ tự cảm L tìm được có thể là Bài tập Điện xoay chiều 8
N Độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện có giá trị là ? Bài tập Điện xoay chiều 4
O Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
P MPĐ Khi rôto quay với tốc độ bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 7
cuonghp96 C biến thiên Độ tự cảm L của cuộn dây có giá trị là Bài tập Điện xoay chiều 4
N Nếu tăng tần số của điện áp đến giá trị bằng 2f thì dòng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên Độ tự cảm L có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đ Giá trị trung bình của cường độ dòng điện xoay chiều $i=4cos(100\pi t)(A)$ trong một thời gian Bài tập Điện xoay chiều 8
A Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị $2L_O$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu điện trở bằng bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
I Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 4
hoaluuly777 Điện trở thuần $R$ và độ tự cảm $L$ có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tức thời Xác định giá trị cường độ dòng điện tức thời trong mạch tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu cuộn Bài tập Điện xoay chiều 1
L Trong số các cường độ hiệu dụng trên giá trị lớn nhất là Bài tập Điện xoay chiều 1
L Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 1
L Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 1
N Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì tần số góc $\omega $ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
triminhdovip137 f biến thiên Giá trị của độ tự cảm $L$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
H C biến thiên Độ tự cảm L của cuộn cảm thần có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 2
N R biến thiên Để khi R thay đổi mà điện áp hiệu dụng $U_{AM}$ không đổi thì giá trị của độ tự cảm là: Bài tập Điện xoay chiều 2
•One-HicF Tức thời Cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng: Bài tập Điện xoay chiều 4
T L biến thiên Để $U_{LC}=0$ thì độ tự cảm có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
T MBA Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn sơ cấp có giá trị Bài tập Điện xoay chiều 1
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
MucDong C biến thiên Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có giá trị? Bài tập Điện xoay chiều 1
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
L Khi w=w3 thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm thuần đạt giá trị cực đại, giá trị đó xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top