Để thực hiên phản ứng nhiệt hạch, cân có đk mật độ hạt nhân đủ lớn

Câu hỏi
Để thực hiên phản ứng nhiệt hạch, cân có đk mật độ hạt nhân đủ lớn
A. để tăng cơ hội các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau
B. để giảm khoảng cách giữa các hạt nhân, nhằm tăng lực hấp dẫn giữa chúng làm cho các hạt nhân kết hợp được với nhau
C. để giảm khoảng cách hạt nhân tới bán kính tác dụng của lực hạt nhân
D. để giảm năng lượng liên kết hạt nhân, tạo điều kiện để các hạt nhân kết hợp với nhau
 
Câu hỏi
Để thực hiên phản ứng nhiệt hạch, cân có đk mật độ hạt nhân đủ lớn
A. để tăng cơ hội các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau
B. để giảm khoảng cách giữa các hạt nhân , nhằm tăng lực hấp dẫn giữa chúng làm cho các hạt nhân kết hợp được với nhau
C. để giảm khoảng cách hạt nhân tới bán kính tác dụng của lực hạt nhân
D. để giảm năng lượng liên kết hạt nhân, tạo điều kiện để các hạt nhân kết hợp với nhau
Đáp án C.
Lực trong trường hợp này là lực hạt nhân.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
cobe_latdat Thực chất phóng xạ gamma là Lí thuyết Hạt nhân nguyên tử 6
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top