Để tại M mức cường độ âm là 36dB phải đặt them tại O bao nhiêu nguồn going với nguồn ban đầu

Bài toán
Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20dB, Sóng âm là sóng cầu. Điểm M là trung điểm của đoạn AB. Để tại M mức cường độ âm là 36dB phải đặt them tại O bao nhiêu nguồn going với nguồn ban đầu.
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
 
Bài toán
Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60dB, tại B là 20dB, Sóng âm là sóng cầu. Điểm M là trung điểm của đoạn AB. Để tại M mức cường độ âm là 36dB phải đặt them tại O bao nhiêu nguồn going với nguồn ban đầu.
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
Đầu tiên ta phải tính mức cường độ âm tại M khi chỉ có một nguồn!
Áp dụng công thức tính được rb=100ra.
Mà (ra+rb)/2=rm
tính được mức cường độ âm tại M là 26
đặt cường độ âm chuẩn là 1 đi! Thì tại M là 10^2,6
Với X nguồn thì L(M)=36 dB nên cường độ âm là 10^3,6.
Số nguồn phát tỉ lệ với cường độ âm :
1/x =1062,6/10^3,6
Suy ra x=10. Vậy phải đặt thêm 9 nguồn nữa!
Chú ý đề hỏi đặt thêm bao nhiêu nguồn chứ không phải co bao nhiêu nguồn!
Đáo án A.!
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Để mức độ cường âm tại B vẫn không đổi thì Bài tập Sóng cơ 5
To_Be_The_Best Để tại M có mức cường độ âm $60dB$ thì số kèn đồng cần thiết là: Bài tập Sóng cơ 2
L Tại C có phương trình sóng như thế nào để ba điểm A, B, C luôn năm trên một đường thẳng Bài tập Sóng cơ 1
T Để trên đoạn CD có đúng 3 điểm tại đó dao động với biên độ cức đại thì tần số dao động của nguồn là Bài tập Sóng cơ 5
dhdhn Giá trị cực đại của d để tại A là cực đại giao thoa là? Bài tập Sóng cơ 7
L Thời gian để biên độ tại M là A??? Bài tập Sóng cơ 2
X Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
Phương Dung Công suất trung bình để duy trì dao động Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Để một nguồn âm có công suất $P=P_1+P_2$ phải đặt nguồn này cách $O$ một khoảng bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
ghjcghj Hợp lực truyền dao động để tạo nên sóng ngang trên bề mặt chất lỏng là? Bài tập Sóng cơ 4
QS. Nguyễn Minh Đức Thời điểm đầu tiên để M xuống thấp nhất là? Bài tập Sóng cơ 2
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
N Để trên dây có 3 bó sóng thì ... Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Tìm điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm? Bài tập Sóng cơ 3
A Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi(kể từ khi phát sóng) gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Sóng cơ 5
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
Hải Quân Lực căng lớn nhất để trên dây xuất hiện sóng dừng là? Bài tập Sóng cơ 4
C Khoảng thời gian để con dơi gặp con muỗi gần giá trị nào sau đây? Bài tập Sóng cơ 7
P Để tạo sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là Bài tập Sóng cơ 1
A Để trên dây có (m-1) điểm nút kể cả đầu thì tần số sóng trên dây là Bài tập Sóng cơ 6
lannhi Tần số của nguồn nhỏ nhất để bắt đầu có sóng dừng Bài tập Sóng cơ 3
T Đầu A giao động với tần số bao nhiêu để trên dây có 6 bó sóng Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi dây đàn dường như đứng yên bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Giá trị lớn nhất của n để quan sát được khi hai dây đối xứng qua VTCB bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
B Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O Bài tập Sóng cơ 5
zkdcxoan Có thể thiết kế phòng để người hát chịu được loa có công suất lớn nhất là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 10
GS.Xoăn Thời gian ngắn nhất để $O,P,Q$ lại thẳng hàng lần thứ hai? Bài tập Sóng cơ 6
M Thời điểm đầu tiên để điểm M đến điểm N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm Bài tập Sóng cơ 8
NTH 52 Đặt thêm bao nhiêu loa nhỏ để người ngồi ở tâm nhà nghe rõ như bốn loa đặt ở góc tường Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
hoankuty Tính chính xác d để có sóng dừng? Bài tập Sóng cơ 10
highhigh Tính thời điểm đầu tiên để điểm $M$ cách $O$ 6cm lên đến điểm cao nhất Bài tập Sóng cơ 4
H Xác định giá trị nhỏ nhất của $x$ để $Q$ đứng yên không dao động Bài tập Sóng cơ 2
thanh thương Để tạo sóng dừng 1 múi trên phần thứ hai ta phải cho đầu tự do của nó dao động với tần số Bài tập Sóng cơ 1
JDieen XNguyeen Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $CD$ có 5 điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Hỏi phải thay đổi tần số bằng bao nhiêu để trên dây có 8 bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 3
missyou1946 Đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên $S_3S_4$ có 5 điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 3
huynhcashin Tần số dao động để trên dây có hai đầu cố định có sóng dừng với n nút là Bài tập Sóng cơ 2
Mink Pycee Lực căng dây lớn nhất để trên dây suất hiện sóng dừng là Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 6 cm lên đến điểm cao nhất là: Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O.Coi biên độ không đổ Bài tập Sóng cơ 1
Tungthanhphan Xác định số vị trí của mực nước để âm được khuyếch đại mạnh Bài tập Sóng cơ 1
Demonhk Tìm vị trí đặt tai để không nghe thấy âm thanh Bài tập Sóng cơ 1
S MB có giá trị tối thiểu bằng bao nhiêu để Bài tập Sóng cơ 1
rainmeteror Để duy trì thì năng lượng cần cung cấp sau mỗi dao động: Bài tập Sóng cơ 1
ferollsan Thời điểm đầu tiên để M đến điểm thấp nhất Bài tập Sóng cơ 1
L Thời gian ngắn nhất để điểm N đến vị trí cân bằng là: Bài tập Sóng cơ 2
hongmieu Thời gian để chấn động từ đầu trên A của dây đi hết chiều dài dây là Bài tập Sóng cơ 0
C Lực căng dây để âm cơ bản mà nó phát ra là một nốt đô có tần số 256Hz là Bài tập Sóng cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top