R biến thiên $Cos\varphi _{1}$ gần giá trị nào nhất

Bài toán
Mạch RLC nối tiếp , R biến thiên . Khi R=R1 thì công suất mạch là P1 . Khi R=R2 thì công suất là P2 . Khi R=R0 thì công suất cực đại . Biết R1 +R2=Ro , P1+P2=P0 ,$\varphi _{2}=\varphi _{1}-\dfrac{\pi }{12}$ . $\cos \varphi _{1}$ gần giá trị nào nhất
A. $\dfrac{5\pi }{12}$
B. $\dfrac{4\pi }{35}$
C. $\dfrac{17\pi }{35}$
D. $\dfrac{2\pi }{3}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
K L biến thiên Tìm C và $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 2
P Trong trường hợp nào thì $\varphi _i$ lớn hơn? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
shochia Tìm $cos\varphi _{1} ,cos\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 7
Nắng Sân Trường Tổng $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ có giá trị bằng ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nguyễn Đình Huynh Giá trị của $\varphi$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP $\frac{\varphi _{1}}{\varphi _{2}}$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
BoythichFAP $\frac{\varphi 2}{\varphi 1}$ gần giá trị nào nhất?? Bài tập Điện xoay chiều 2
MR...Teo f biến thiên Giá trị của $cos\varphi =?$ khi $\frac{L}{C}=\frac{R^{2}}{n}$ Bài tập Điện xoay chiều 6
shockvodoi97 f biến thiên Biểu thức tính $\cos \varphi $ là? Bài tập Điện xoay chiều 7
Invisible Tìm $\varphi $ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Tìm $cos\varphi _{d}$ Bài tập Điện xoay chiều 10
S L biến thiên Giá trị của $\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 14
zkdcxoan C biến thiên Hỏi $\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 2
N f biến thiên Tìm $\varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
Joyka L biến thiên Giá trị của $\varphi $ gần nhất với giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 6
N C biến thiên Tìm $ \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 2
Bo Valenca Xác định góc lệch pha $\varphi _1, \varphi_2$ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với $i_1, i_2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
hang49 L biến thiên Giá trị của $\varphi $ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
Supersota f biến thiên Tính $\varphi _1$, $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 0
A L biến thiên Tìm giá trị gần nhất của $\varphi$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Alitutu L biến thiên Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Tìm cặp giá trị $(t,\varphi _{0})$ thỏa mãn điều kiện Bài tập Điện xoay chiều 4
hang49 Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 5
chinhanh9 L biến thiên Tìm biểu thức liên hệ giữa $\varphi, \varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N L biến thiên Tìm mối liên hệ giữa $\varphi$ ; $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 11
San Bằng Tất Cả L biến thiên Hiệu số $\varphi _{1}-\varphi _{2}$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
San Bằng Tất Cả C biến thiên Tìm mối quan hệ giữa $\varphi _{0},\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
BackSpace Tìm $cos \varphi$. Bài tập Điện xoay chiều 1
ohana1233 f biến thiên Khi điều chỉnh $f=f_{3}=(f_{1}+f_{2})$ thì hệ số công suất của đoạn mạch là $cos\varphi _{3}$ bằng Bài tập Điện xoay chiều 2
Oneyearofhope C biến thiên Chọn đáp án đúng về mối liên hệ giữa $\varphi _1$ và $\varphi_2$ Bài tập Điện xoay chiều 10
ohana1233 L biến thiên Giá trị của C và $\varphi$ là Bài tập Điện xoay chiều 1
Sao Mơ Lệch pha Giá trị của $\varphi _{1}+\varphi _{2}$ là: Bài tập Điện xoay chiều 1
H L biến thiên Hệ thức liên hệ giữa $\varphi _{1}$ và $\varphi _{2}$ là Bài tập Điện xoay chiều 3
L Giá trị của $cos\varphi _{1}$ và $cos\varphi _{2}$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
N R biến thiên Tỉ số $\dfrac{cos\varphi 1}{cos\varphi 2}$ bằng: Bài tập Điện xoay chiều 3
Spin9x C biến thiên Khi C có giá trị $C_1$ hoặc $C_2$ thì đều có giá trị như nhau ứng với $\varphi _1$ và $\varphi _2$ Bài tập Điện xoay chiều 5
H Giá trị của $\varphi $ là: Bài tập Điện xoay chiều 5
dtdt95 R biến thiên Biết $U_{C1}=2U_{C2} , U_{R2}=2U_{R1}$. Xác định $ cos_{\varphi 1} ; cos_{\varphi 2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
T R biến thiên $R$ biến thiên, mạch $RC$. Tính giá trị $\cos \varphi _1$ Bài tập Điện xoay chiều 1
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top