Electron phải chuyển động với tốc độ gần bằng?

Bài toán
Hạt electron có khối lượng nghỉ $5,486.10^{-4}u$. Theo thuyết tương đối, để elcectron có năng lượng toàn phần $0,591MeV$ thì electron phải chuyển động với tốc độ gần bằng?
A. $2,4.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $1,5.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $1,2.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $1,8.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Bài toán
Hạt electron có khối lượng nghỉ $5,486.10^{-4}u$. Theo thuyết tương đối, để elcectron có năng lượng toàn phần $0,591MeV$ thì electron phải chuyển động với tốc độ gần bằng?
A. $2,4.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $1,5.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $1,2.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $1,8.10^{8} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Lời giải

Năng lượng nghỉ:
$$E=mc^{2}=\left(5,486.10^{-4}.1,66.10^{-27}\right).\left(3.10^{8}\right)^2$$
$$=8,196.10^{-14}\left(J\right)=0,512\left(MeV\right)$$
Ở đây, mình đổi:$1u\approx 1,66.10^{-27}\left(kg\right);1MeV=1,6.10^{-13}\left(J\right)$
$$\Rightarrow 0,519=\dfrac{0,512}{\sqrt{1-\left(\dfrac{v}{c} \right)^2}}\Rightarrow v\approx 1,5.10^{8}\left( \ \left(\text{m}/\text{s}\right)\right)$$
Đáp án B. :)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Xuân Thành Tốc độ của electron đến B gần giá trị nào Bài tập Thuyết tương đối hẹp 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top