Tốc độ của electron đến B gần giá trị nào

Bài toán
Chiếu hai bức xạ có bước sóng 0.555 um và 0.377 um vào tấm kim loại có giới hạn quang điện $\lambda _{0}$, thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron có độ lớn gấp đôi nhau. Chỉ chiếu bức xạ 0.555 um tách chùm electron có vận tốc cực đại cho nó bay từ A đến B trong điện trường đều mà hiệu điện thế $U_{AB} = -3 V$. Vận tốc electron khi đến B gần giá trị nào nhất ?
A. $10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $2*10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $3*10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $1.5*10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Mình làm mãi vẫn ra Đáp án A. mà lại sai, không biết mình sai chỗ nào hay đáp án nhầm nữa
 
Bài toán
Chiếu hai bức xạ có bước sóng 0.555 um và 0.377 um vào tấm kim loại có giới hạn quang điện $\lambda _{0}$, thì thấy vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron có độ lớn gấp đôi nhau. Chỉ chiếu bức xạ 0.555 um tách chùm electron có vận tốc cực đại cho nó bay từ A đến B trong điện trường đều mà hiệu điện thế $U_{AB} = -3 V$. Vận tốc electron khi đến B gần giá trị nào nhất ?
A. $10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
B. $2*10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
C. $3*10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
D. $1.5*10^{6} \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Mình làm mãi vẫn ra Đáp án A. mà lại sai, không biết mình sai chỗ nào hay đáp án nhầm nữa
Dễ dàng tìm được $A=2,8.10^{-19}J \rightarrow W_{đ1}=7,72.10^{-20}J$

Áp dụng định lí biến thiên động năng:

$\dfrac{m.v^2}{2}-W_{đ1}=e.U_{BA}\rightarrow v=1,1.10^{-6}$

A là đúng rồi.
 

Quảng cáo

Top