Để vật nặng dao động điều hòa thì

Bài toán
Một lò xo nhẹ có độ cứng k, đầu trên cố định còn đầu dưới nối với một sợi dây nhẹ không dãn. Đầu còn lại của sợi dây gắn với vật có khối lượng m. Khi vật vật nặng cân bằng, cung cấp cho vật một vận tốc ${{v}_{0}}$ theo phương thẳng đứng. Để vật nặng dao động điều hòa thì

A. ${{v}_{0}}\le g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

B. ${{v}_{0}}\le 1,5g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

C. ${{v}_{0}}\le g\sqrt{\dfrac{1,5m}{k}}$

D. ${{v}_{0}}\le g\sqrt{\dfrac{0,5m}{k}}$
 
Bài toán
Một lò xo nhẹ có độ cứng k, đầu trên cố định còn đầu dưới nối với một sợi dây nhẹ không dãn. Đầu còn lại của sợi dây gắn với vật có khối lượng m. Khi vật vật nặng cân bằng, cung cấp cho vật một vận tốc ${{v}_{0}}$ theo phương thẳng đứng. Để vật nặng dao động điều hòa thì

A. ${{v}_{0}}\le g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

B. ${{v}_{0}}\le 1,5g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

C. ${{v}_{0}}\le g\sqrt{\dfrac{1,5m}{k}}$

D. ${{v}_{0}}\le g\sqrt{\dfrac{0,5m}{k}}$
Xét hệ vật M
P-T = M. A
để vật dao động điều hòa thì T>=0
$\Leftrightarrow$ P-M. A>=0
$\Rightarrow$ g >=a
để dây không bị chùng khi vật đến biên trên thì
g >= |a(max)|=A. W^2
$v_{o}=\omega A \Rightarrow v_{0}\leq \dfrac{g}{\omega }=g \sqrt{\dfrac{m}{k}}$
 
Bài toán
Một lò xo nhẹ có độ cứng k, đầu trên cố định còn đầu dưới nối với một sợi dây nhẹ không dãn. Đầu còn lại của sợi dây gắn với vật có khối lượng m. Khi vật vật nặng cân bằng, cung cấp cho vật một vận tốc ${{v}_{0}}$ theo phương thẳng đứng. Để vật nặng dao động điều hòa thì

A. ${{v}_{0}}\le g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

B. ${{v}_{0}}\le 1,5g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

C. ${{v}_{0}}\le g\sqrt{\dfrac{1,5m}{k}}$

D. ${{v}_{0}}\le g\sqrt{\dfrac{0,5m}{k}}$
Điều kiện dao động điều hòa là:

$A\leq \Delta l$

$\Leftrightarrow \dfrac{v_{0}}{\omega }\leq \dfrac{mg}{k}$

$\Rightarrow v_{0}\leq g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$A.
 
Dao động điều hòa xảy ra khi dây nối luôn căng chứng tỏ lực đàn hồi luôn phải có hướng ngược với trọng lực ( vì chỉ cần cùng trọng lực là nó làm chùng dây nối) $\Rightarrow$ lò xo luôn dãn $\Rightarrow$ A $\leq $ $\Delta $L
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Hãy xác định giá trị cực đại của A để vật nặng vẫn dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 6
Gly1Ala2Gly Điều kiện để vật nặng dao động điều hòa là Bài tập Dao động cơ 5
dako29 Độ lớn điện tích của vật nặng bằng bao nhiêu để khi tắt điện trường thì năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
L Để hệ thống không bị rơi thì vật nặng dao động theo phương thẳng đứng với biên độ không quá Bài tập Dao động cơ 1
L Tìm điều kiện về giá trị V0 để vật nặng dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 0
LeLinh Khoảng thời gian ngắn nhất để một nửa động năng của vật nặng chuyển chuyển thành thế năng của lò xo Bài tập Dao động cơ 2
H Tìm điều kiện về giá trị $v_0$ để vật nặng dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
lethisao Để $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$ = $\frac{2}{3}$ thì cần thay đổi khối lượng vật như thế nào Bài tập Dao động cơ 5
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm A va $\varphi $ để 3 vật khi dao động chúng luôn nằm trên 1 đường thẳng Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Tìm điều kiện của lò xo 2 để vật m không bị trượt trên vật M Bài tập Dao động cơ 0
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Để vật m luôn nằm yên trên vật M trong quá trình dao động thì biên độ dao động lớn nhất là? Bài tập Dao động cơ 6
GS.Xoăn Tính công nhỏ nhất cần phải thực hiện để làm cho vật chuyển động Bài tập Dao động cơ 2
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
N Giá trị nhỏ nhất của OI để vật nhỏ có thể tiếp tục chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng... Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: Bài tập Dao động cơ 1
Uchiha Sasuke98 Điều kiện để vật dao động điều hòa ? Bài tập Dao động cơ 2
C Điều kiện biên độ để hai vật dao động như một vật là Bài tập Dao động cơ 1
C Thời gian ngắn nhất để vật đi được quảng đường có độ dài $A\sqrt{3}$ là Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm thời gian dài nhất để vật đi hết quãng đường $x=2x_{2}-3x_{1}$ ? Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Điều kiện về độ lớn của lực $F$ để sau đó vật m dao động điều hòa là: Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là Bài tập Dao động cơ 2
Del Enter Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 6
BackSpace Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 vật có cùng một li độ là? Bài tập Dao động cơ 9
NTH 52 Cố định một điểm trên lò xo cách đầu cố định của lò xo bao nhiêu để biên độ dao động mới của vật là Bài tập Dao động cơ 13
untilyou1996 Khoảng TG ngắn nhât để 2 vật có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 14
ĐỗĐạiHọc2015 Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của 2 vật lặp lại như ban đầu là. Bài tập Dao động cơ 7
0 Hãy tìm $A_{3}, \varphi$ để ba vật khi dao động cùng nằm trên một đường thẳng? Bài tập Dao động cơ 3
skylinehermes Giá trị nhỏ nhất của v để vật B có thể rời tường và dịch chuyển Bài tập Dao động cơ 4
N Hỏi lúc đầu phải truyền cho vật $m_2$ vận tốc bằng bao nhiêu để khi $m_2$ đến găm chặt vào $m_1$ Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Để vật dao động với biên độ mạch nhất thì tần số của dòng điện là Bài tập Dao động cơ 1
thien than cua gio Khoảng thời gian trong mỗi chu kì để vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
inconsolable Hỏi con lắc 3 dao động với pt như thế nào để 3 vật luôn nằm trên 1 đường thẳng? Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Thời điểm phải buông vật (2) để dao động của (2) đối với (1) có biên độ dao động cực đại có thể là Bài tập Dao động cơ 2
C Thắc mắc về điều kiện của A để vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 8
N Thời điểm để vật có tốc độ cực đại lần thứ 3 là Bài tập Dao động cơ 2
Janny Phương Cần chọn gốc thế năng ở vị trí M nào để biểu thức tổng thế năng của vật có dạng Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top