Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số?

Bài toán
Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn thuần cảm. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của f thì nhận thấy $f=f_1$, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng 0,4U, $f=f_2$ điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ có giá trị bằng 0,4U, $f=f_3$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện có giá trị bằng nhau và bằng 0,8U. Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số?
 
Bài toán
Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó L là cuộn thuần cảm. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được. Điều chỉnh giá trị của f thì nhận thấy $f=f_1$, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm có giá trị bằng 0,4U, $f=f_2$ điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ có giá trị bằng 0,4U, $f=f_3$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm và hai đầu tụ điện có giá trị bằng nhau và bằng 0,8U. Hãy xắp xếp theo thứ tự giảm dần của tần số?
$f=f_3$ Chọn $Z_{L}=Z_{C}=0,8$ và $R=1$
Giả sử $f_3=kf_2$ thì $\dfrac{U}{\sqrt{\left(\dfrac{0,8}{k}-0,8k\right)^{2}+1}}.0,8k=0,4U$
$\rightarrow k=0,62$
Tương tự $f_3=kf_1$
$\dfrac{U}{\sqrt{\left(\dfrac{0,8}{k}-0,8k\right)^{2}+1}}. \dfrac{0,8}{k}=0,4U$
$\rightarrow k=1,58$
$\rightarrow f_2 > f_{3} > f_{1}$
P/s: không biết đúng không nhỉ :D
 

Quảng cáo

Top