f biến thiên Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi $\omega$ thay đổi

Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết $L = CR^22$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc ${{\omega }_{1}}=50\pi (rad/s)$ và ${{\omega }_{2}}=200\pi (rad/s)$. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. $\dfrac{2}{\sqrt{13}}$.
B. $\dfrac{1}{2}$.
C. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
D. $\dfrac{3}{\sqrt{12}}$.
 
Lil.Tee đã viết:
Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Biết $L = CR^22$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định, mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc ${{\omega }_{1}}=50\pi (rad/s)$ và ${{\omega }_{2}}=200\pi (rad/s)$. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. $\dfrac{2}{\sqrt{13}}$.
B. $\dfrac{1}{2}$.
C. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$.
D. $\dfrac{3}{\sqrt{12}}$.
Lời giải:
Ta có: $ L=C. R^2 \Rightarrow \omega. L=\omega. C. R^2 \Rightarrow R^2=Z_L. Z_C$
Tại $ \omega_1=50\pi$ thì 2 giá trị là $ Z_L, Z_C$ thì khi $ \omega_2=200\pi$ thì là $ 4Z_L, \dfrac{Z_C}{4}$
Có 2 giá trị của $ \omega $ để mạch có cùng hệ số công suất nên:
$ \dfrac{R}{ R^2+(Z_{L_1}-Z_{C_1})^2}=\dfrac{R}{ R^2+(Z_{L_2}-Z_{C_2})^2}$
$ \Rightarrow Z_L-Z_C=\dfrac{Z_C}{4}-4Z_L$
$ \Rightarrow Z_C=4Z_L \Rightarrow R=2Z_L$
Từ đó nên hệ số công suất là:
$ Cos \Phi=\dfrac{R}{R^2+(Z_L-Z_C)^2}=\dfrac{2}{\sqrt{13}}$
 
Lời giải:
Ta có: $ L=C.R^2 \Rightarrow \omega.L=\omega.C.R^2 \Rightarrow R^2=Z_L.Z_C$
Tại $ \omega_1=50\pi$ thì 2 giá trị là $ Z_L, Z_C$ thì khi $ \omega_2=200\pi$ thì là $ 4Z_L, \dfrac{Z_C}{4}$
Có 2 giá trị của $ \omega $ để mạch có cùng hệ số công suất nên:
$ \dfrac{R}{ R^2+(Z_{L_1}-Z_{C_1})^2}=\dfrac{R}{ R^2+(Z_{L_2}-Z_{C_2})^2}$
$ \Rightarrow Z_L-Z_C=\dfrac{Z_C}{4}-4Z_L$
$ \Rightarrow Z_C=4Z_L \Rightarrow R=2Z_L$
Từ đó nên hệ số công suất là:
$ Cos \Phi=\dfrac{R}{R^2+(Z_L-Z_C)^2}=\dfrac{2}{\sqrt{13}}$
Trả lời:
Từ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của bạn, rút ra công thức tính nhanh:
$\cos \varphi =\dfrac{1}{\sqrt{1+\dfrac{(\omega_{1}-\omega_{2})^{2}}{\omega_{1}* \omega_{2}}}}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Maii_Hoa Tính điện trở hoạt động R0 và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Bài tập Điện xoay chiều 0
V Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân R biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi R = R1: Bài tập Điện xoay chiều 8
please help Tính hệ số công suất sau? Bài tập Điện xoay chiều 6
PrinceX f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch tương ứng với $\omega_1$ và $\omega_2$ Bài tập Điện xoay chiều 3
BoythichFAP Tính hệ số công suất của AM khi xảy ra cộng hưởng? Bài tập Điện xoay chiều 6
minhdoan Tính hệ số công suất trên đoạn AB Bài tập Điện xoay chiều 3
L Lệch pha Tính hệ số công suất của mạch ? Bài tập Điện xoay chiều 2
Muộn Tức thời Tính hệ số công suất của mạch AM khi cộng hưởng. Bài tập Điện xoay chiều 2
hao.baobinh10 f biến thiên Tính hệ số công suất của mạch khi đó Bài tập Điện xoay chiều 3
tramyvodoi Tính hệ số công suất của đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 3
N Hộp đen Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 2
superstar Tức thời Tính hệ số công suất của đọan mạch AB Bài tập Điện xoay chiều 4
T Tức thời [ĐH 2011] Tính hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
C Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi nối tắt tụ $\ C$ Bài tập Điện xoay chiều 2
H Dùng giãn đồ vectơ tính hệ số công suất của toàn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân f biến thiên Khi $f = f_1$ hoặc $f=f_2 = 4f_1$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Tính hệ số công suất của mạch. Bài tập Điện xoay chiều 6
S Lệch pha Tính hệ số công suất của đoạn mạch $AB$ khi chưa nối tắt tụ điện. Bài tập Điện xoay chiều 5
Tăng Hải Tuân C biến thiên Điều chỉnh $C$ để $U$ hai đầu cuộn dây đạt cực đại, tính hệ số công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 4
Đậu Hoàng Anh Tính tỉ số giữa cảm kháng và điện trở thuần của cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 1
B Truyền tải điện Tính điện áp 2 đầu nơi tiêu thụ điện Bài tập Điện xoay chiều 2
H Lệch pha Tính công suất của mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
Cường Hoàng R biến thiên Tính điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu R khi điều chỉnh R=2R0 Bài tập Điện xoay chiều 3
D Tính dung kháng Bài tập Điện xoay chiều 2
H Tính độ tự cảm L Bài tập Điện xoay chiều 1
V C biến thiên Tính độ tự cảm của cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 1
Z f biến thiên Tính f1, f2, f0 Bài tập Điện xoay chiều 9
C Tính công suất hao phí trên đường dây truyền tải? Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính độ lệch pha giữa 2 đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện Bài tập Điện xoay chiều 1
X MBA Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp Bài tập Điện xoay chiều 0
Hasting L biến thiên Tính giá trị L khi $U_Dmax$ Bài tập Điện xoay chiều 1
L Tính giá trị cường độ hiệu dụng Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
Klaproth Urani MPĐ Tính tốc độ quay của vòng dây Bài tập Điện xoay chiều 0
L Mạch LrC . Tính $U_0$ Bài tập Điện xoay chiều 4
Nguyễn Hương Ly Nếu mắc thêm vào mạch một điện trở R = 80 Ω thì phương trình cường độ dòng điện tính theo đơn vị amp Bài tập Điện xoay chiều 4
Quan_Tham Tính điện dung tụ điện? Bài tập Điện xoay chiều 1
shochia Xác định phần tử và tính giá trị phần tử đó Bài tập Điện xoay chiều 1
G Tính công suất tiêu thụ của mạch Bài tập Điện xoay chiều 0
T Biết công suất tiêu thụ của đoạn mạch trong hai trường hợp là như nhau. Tính công suất đó Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Lệch pha Tính cảm kháng của cuộn dây? Bài tập Điện xoay chiều 4
L Tức thời Tính điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch tại thời điểm t + 1/300 s Bài tập Điện xoay chiều 0
T Tính cường độ hiệu dụng chạy qua động cơ Bài tập Điện xoay chiều 1
Hải Quân Tính L và I ? Bài tập Điện xoay chiều 7
Hải Quân Hãy tính r, L, C Bài tập Điện xoay chiều 0
M Tính cảm kháng cuộn dây Bài tập Điện xoay chiều 4
C Tính công suất? Bài tập Điện xoay chiều 2
Hải Quân Tính giá trị C' Bài tập Điện xoay chiều 1
Quyết Tâm Đỗ Đại Học MBA Tính điện áp đưa vào biến thế Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top