Hệ thức đúng trong trường hợp nào dưới đây :

Bài toán
Trong phản ứng hạt nhân gọi : $m_t , m_s$ là tổng khối lượng nghỉ các hạt tương ứng trước phản ứng và các hạt sản phâm sau phản ứng.$\Delta m_t và \Delta m_s$ là tổng độ hụt khôi của các hạt nhân tương tác trước phản ứng và của các hạt nhân sản phẩm sau phản ứng. Hệ thức $m_t - m_s = \Delta m_t - \Delta m_s$ đúng trong trường hợp nào sau đây
A. Phóng xạ $\beta ^{+}$
B. Phóng xạ $\alpha $
C. phóng xạ $\beta ^{-}$
D. phóng xạ $\gamma $
 

Quảng cáo

Top