Thời gian để số hạt nhân A và B của hai chất còn lại bằng nhau là

Bài toán
Có 2 chất phóng A và B với hằng số phóng xạ $\lambda _{A}$ và $\lambda _{B}$. Số hạt nhân ban đầu trong 2 chất là $N_{A}$ và $N_{B}$. Thời gian để số hạt nhân A và B của hai chất còn lại bằng nhau là
A. $\dfrac{\lambda _{A}\lambda _{B}}{\lambda _{A}-\lambda _{B}}ln\dfrac{N_{A}}{N_{B}}$
B. $\dfrac{1}{\lambda _{A}+\lambda _{B}}ln\dfrac{N_{B}}{N_{A}}$
C. $\dfrac{1}{\lambda _{A}-\lambda _{B}}ln\dfrac{N_{B}}{N_{A}}$
D. $\dfrac{\lambda _{A}\lambda _{B}}{\lambda _{A}+\lambda _{B}}ln\dfrac{N_{A}}{N_{B}}$
 
Bài toán
Có 2 chất phóng A và B với hằng số phóng xạ $\lambda _{A}$ và $\lambda _{B}$. Số hạt nhân ban đầu trong 2 chất là $N_{A}$ và $N_{B}$. Thời gian để số hạt nhân A và B của hai chất còn lại bằng nhau là
A. $\dfrac{\lambda _{A}\lambda _{B}}{\lambda _{A}-\lambda _{B}}ln\dfrac{N_{A}}{N_{B}}$
B. $\dfrac{1}{\lambda _{A}+\lambda _{B}}ln\dfrac{N_{B}}{N_{A}}$
C. $\dfrac{1}{\lambda _{A}-\lambda _{B}}ln\dfrac{N_{B}}{N_{A}}$
D. $\dfrac{\lambda _{A}\lambda _{B}}{\lambda _{A}+\lambda _{B}}ln\dfrac{N_{A}}{N_{B}}$
$N_{A1}=N_A e^{-\lambda_A t}$
$N_{B1}=N_B e^{-\lambda_B t}$
$\Leftrightarrow \dfrac{N_A}{N_B} \dfrac{e^{-\lambda_A t}}{e^{-\lambda_B t}} =1$
$\Leftrightarrow e^{-\left(\lambda_{A}-\lambda_{B}\right)t}=\dfrac{N_B}{N_A}$
$\Leftrightarrow -\left(\lambda_A-\lambda _B\right)t=\ln{\dfrac{N_B}{N_A}}$
$\Leftrightarrow t=-\dfrac{1}{\lambda_A-\lambda _B}\ln{\dfrac{N_B}{N_A}}=\dfrac{1}{\lambda_A-\lambda _B}\ln{\dfrac{N_A}{N_B}}$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Alitutu Tại thời điểm $t_{2}=t_{1}+2T$ thì tỉ lệ đó là Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Đậu Hoàng Anh Tìm vận tốc hai hạt trung gian Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ghjcghj Trong khoảng thời gian lò phản ứng giảm công suất, tổng năng lượng sinh ra từ các phản ứng phân hạch Bài tập Hạt nhân nguyên tử 3
G Tìm thể tích He sinh ra trong thời gian t=T Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Hải Quân Hỏi sau khoảng thời gian 0,15t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu phần trăm lượng ban đầu? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Thanh Lam Tính khoảng thời gian để số hạt nguyên chất của hỗn hợp chỉ còn một phần ba số hạt ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Bo Valenca Thời gian t bằng Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
datanhlg Sau thời gian bao lâu tỉ số này là 24? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 2
proboyhinhvip Thời gian hạt $\alpha $bay trong vùng từ trường có thể là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 9
V Phần trăm chất phóng xạ còn lại sau thời gian t Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
D Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt nhân phân rã trong khoảng thời gian $t_{2}-t_{1}$ là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
D Hỏi sau thời gian t = 0,51$\Delta$t chất phóng xạ còn lại bao nhiêu % lượng phóng xạ ban đầu Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
huynhcashin Tỉ số số hạt mà máy đếm được trong những khoảng thời gian này Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
huynhcashin Tính thời gian để B đạt giá trị lớn nhất Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
ShiroPin Tính thời gian chiếu xạ Bài tập Hạt nhân nguyên tử 0
LeLinh Thời gian để số hạt nhân còn lại của A và B bằng nhau là: Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
banana257 Sau thời gian bao lâu thì tỉ lệ khối lượng giữ Po và X trong mẫu bằng 2.5 Bài tập Hạt nhân nguyên tử 6
banana257 Thời gian từ lúc số hạt giảm một nửa đến lúc số hạt giảm e lần Bài tập Hạt nhân nguyên tử 4
ShiroPin Tính thời gian để lượng chất phóng xạ thay đổi Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
To_Be_The_Best Sau 2 năm, thời gian cho 1 lần chiếu xạ là bao nhiêu phút ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 7
N Sau khoảng thời gian bao lâu, độ phóng xạ của hai chất bằng nhau ? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
P Tìm số nguyên tử chất B sau thời gian t? Bài tập Hạt nhân nguyên tử 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top