Hệ thức nào sau đây đúng?

Bài toán
Có ba hạt có động năng bằng nhau: Hạt proton, hạt doteri, và hạt $\alpha$ , cùng bay vào từ trường đều, theo phương vuông góc với các đường sức từ. Gọi bán kính quỹ đạo của chúng lần lượt là: $R_{_{H}},R_{D},R_{\alpha }$. Xem khối lượng các hạt (tính theo đơn vị u) bằng số khối của chúng. Hệ thức nào sau đây đúng?
A. $R_D>R_\alpha>R_H$
B. $R_\alpha=R_D>R_H$
C. $R_H>R_D>R_\alpha$
D. $R_D>R_H=R_\alpha$
 
Bài toán
Có ba hạt có động năng bằng nhau: Hạt proton, hạt doteri, và hạt $\alpha$ , cùng bay vào từ trường đều, theo phương vuông góc với các đường sức từ. Gọi bán kính quỹ đạo của chúng lần lượt là: $R_{_{H}},R_{D},R_{\alpha }$. Xem khối lượng các hạt (tính theo đơn vị u) bằng số khối của chúng. Hệ thức nào sau đây đúng?
A. $R_D>R_\alpha>R_H$
B. $R_\alpha=R_D>R_H$
C. $R_H>R_D>R_\alpha$
D. $R_D>R_H=R_\alpha$
Mấy cái này mình học kém quá :( .
Đoán thế này
$$R=\dfrac{mv}{qB}=\dfrac{mv}{ZeB}= \dfrac{m\sqrt{\dfrac{2K}{m}}}{ZeB}=\dfrac{\sqrt{2K}}{eB}.\dfrac{\sqrt{A}}{Z}=C.\dfrac{\sqrt{A}}{Z}$$
Nên $R_H=R_\alpha :(
Chọn D.
 
Last edited:
- Ta có $R = \dfrac{mv}{qB}\ \Rightarrow R^2=\dfrac{2m}{q^2B^2}W_d$
- H có m = u, q = e, ta có $R_H$ = $\dfrac{2W_d.u}{e.B^2}=a$
- D có m = 2u, q = e nên $R_D$ = 2a
- He có m = 4u, q = 2e nên $R_{He}= a.
Vậy $R_{He} = R_{H}= R_{D}$
 
Ta có $\dfrac{qv}{B} = m\dfrac{v^{2}}{r}$ suy ra $r = \dfrac{mv}{qB} = \dfrac{\sqrt{m}\sqrt{W_d}}{qB}$ Do độ hụt khối của He lớn hơn Doteri nên $R_D > R_He$ . Cái còn lại mình nghĩ H có tỉ số là nhỏ nhất nên đoán là $R_D > R_He > R_H$
 

Quảng cáo

Top